Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Circle the odd one out.

1. A. engineer  B. job C. doctor  D. farmer
2. A. three B. first C. third D. fourth
3. A. always  B. never C. today D. sometimes
4. A. football  B. volleyball  C. tennis  D. play
5. A. exercise  B. dance  C. sing  D. read

Choose the correct answers.

1. ..................................... some eggs in the fridge.

A. There are

B. They are

C. There is

2. ............................. beef do you want?

A. How

B. How much

C. How many

3. I like ............................. fishing.

A. go

B. going

C. to going

4. Lucy .............................. in a big hotel.

A. is going to stay

B. is going stay

C. is go to stay

5. Look at .............................! He’s so tall.

A. he

B. him

C. his

6. We ........................... to the theatre on Fridays.

A. are sometimes go

B. go sometimes

C. sometimes go

7. ........................... a car in the street?

A. Is there

B. Are there

C. Are they

8. Are there ............................ letters for me?

A. some

B. any

C. a

9. What do you do .............................. the afternoon?

A. in

B. on

C. at

10. ................................ is from Japan.

A. She

B. Her

C. Hers

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. WIEFE .............................................

2. MOTHER-IN-LAWE .............................................

3. FATHERE-IN-LAW .............................................

4. HEUSBAND ..............................................

5. DAUGEHTER .............................................

6. NOIECE ..............................................

7. NEIPHEW ..............................................

8. SEON ...............................................

Read and answer the questions.

We had the Teacher’s Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.

1. When did they have Teacher’s Day?

................................................................................

2. Where were the teachers and students?

................................................................................

3. What did the students do?

................................................................................

4. Did students play football?

................................................................................

5. Did everyone enjoy the festival?

................................................................................

Write the words in the correct order to make questions.

1. you/ eat/ did/ what/ ?/

..................................................................................

2. Henry and Andy/ where/ have lunch/ did/ ?/

..................................................................................

3. why/ Max/ buy/ did/ five letters/ ?/

..................................................................................

4. the money/ where/ did/ find/ they/ ?/

..................................................................................

5. you/ learn/ did/ about Vietnamese history/ what/ ?/

..................................................................................

6. go/ we/ a year/ on holiday/ twice/ ./

..................................................................................

ĐÁP ÁN

Circle the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - A; 

Choose the correct answers.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - A; 10 - A;

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. WIEFE ............................WIFE.................

2. MOTHER-IN-LAWE ................MOTHER-IN-LAW.............................

3. FATHERE-IN-LAW .....................FATHER-IN-LAW........................

4. HEUSBAND ......................HUSBAND........................

5. DAUGEHTER ...............DAUGHTER..............................

6. NOIECE .....................NIECE.........................

7. NEIPHEW ......................NEPHEW........................

8. SEON .......................SON........................

Read and answer the questions.

1 - They had the Teacher’s Day last month.

2 - They were in the schoolyard.

3 - They sang and danced.

4 - Yes, they did.

5 - Yes, they did.

Write the words in the correct order to make questions.

1 - What did they eat?

2 - Where did Henry and Andy have lunch?

3 - Why did Max buy five letters?

4 - Where did they find the money?

5 - What did they learn about Vietnamese history?

6 - We go on holiday twice a year.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 3.372
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm