Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi hoc kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 kì 2 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Tìm từ khác với các từ còn lại

1. a. cake  b. juice  c. bread  d. noodles
2. a. robot  b. tiger  c. lion  d. bear
3. a. fat b. short c. big d. marker
4. a. doll  b. car  c. red d. yo-yo
5. a. Mother  b. Baby sister  c. brother d. grandmother

II. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp.

A

B

1. What sports do you like?

A. 024 2242 6188

2. Can you skate?

B. I like football

3. What is your telephone number?

C. I have it on Tuesday

4. When do you have Vietnamese?

D. I have ten

5. How many pencils do you have?

E. No, I can’t

III. Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1.is / long / a / It / jump rope.

…………………………………………………………………

2.under / is / the / It / tree.

…………………………………………………………………

3. bed/ five / are / on/ dolls / There / the.

………………………………………………………………….

4.catch / ball / Can / a / you /?

…………………………………………………………………..

5.the / is / Where / car / ?

……………………………………………………………

IV. Đoạn đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Li Li, Linda, and Mai want to do some shopping. First, they go to the supermarket. Next, they go to the post office because Li Li wants some stamps. Then, they go to a bookshop because Linda wants some books and postcards. Finally, they go to a food stall because they are hungry.

1. Where do they go first? Why?

2. Why do they go to the post office?

3. Why do they go to the bookshop?

4. Where do they go finally? Why?

V. Chọn đáp án đúng.

1. The bicycle is…..the table.

A. near

B. next

C. in front

D. up

2. I like red. What about you?

A. Yes, I like red.

B. I like red, too.

C. I like milk.

D. I can swim.

3. I’m…… I want rice and chicken.

A. ok

B. fine

C. thirsty

D. hungry

4. I _____ pet. I have two cats and dogs.

A. Love

B. don't like

C. doesn't like

D. hate

5. Children's Day is on ________

A. Tet

B. Christmas

C. November, 20th

D. June, 1st

ĐÁP ÁN

I. Tìm từ khác với các từ còn lại

1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - c;

II. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

III. Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 - It is a long jump rope.

2 - It is under the tree.

3 - There are five dolls on the bed.

4 - Can you catch a ball?

5 - Where is the car?

IV. Đoạn đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1 - They go to the supermarket because they want to do shopping.

2 - Because Li Li wants some stamps.

3 - Because Linda wants some books and postcards.

4 - They go to a food stall because they are hungry.

V. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D;

Download đề thi đáp án tại: Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
29 7.509
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm