Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Odd one out:

1. Have breakfasthave dinnerhave lunchgo to bed
2. Farmerfactorydoctordriver
3. Breadbeefporkchicken
4. Oldassistantstrongthin
5. Waterorange juicemilkfish

Choose the correct answer

1.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. rice

C. lemonade

2………… you like some lemonade?

A. Would

B. do

C. what

3.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. slim

C. look

4. She is tall and

A. Taller

B. slim

C. short

5. What ……… they look like?

A. Do B. does

C. are

6. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. young

C. younger than

7. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. what

C. who

8. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. old

C. older

Read and do the following tasks.

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

A. Write True (T) or False (F):

1. Joe is in class 4B.

2. He has a sister.

3. His father is a farmer.

4. His mother works in a hospital.

5. His brother is a driver.

6. Joe is shorter than his brother.

7. He likes beef and lemon juice.

B. Answers the questions:

1. How old is Joe?

…………………………………………………………………………..

2. What time does he get up?

…………………………………………………………………………

3. Where does his father do?

………………………………………………………………………….

4. What does his brother look like?

…………………………………………………………………………..

5. What do they do at Tet?

…………………………………………………………………

Rearrange.

1. doll / for / This/ you/ is. ____________________________________________

2. is / My / classroom / big. ____________________________________________

3. subjects / What / like / she/ does? ____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English? ____________________________________________

5. was / I / in/ May / born. ____________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 - go to bed; 2 - factory; 3 - bread; 4 - assistant; 5 - fish;

Choose the correct answer

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

Read and do the following tasks.

A. Write True (T) or False (F):

1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - T; 5 - F; 6 - T; 7 - F;

B. Answers the questions:

1 - He is 10 years old.

2 - He gets up at 6 o'clock.

3 - He works in a factory.

4 - He is tall and slim.

5 - They make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

Rearrange.

1 - This doll is for you.

2 - My classroom is big.

3 - What subjects does she like?

4 - Why do you like English?

5 - I was born in May.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi cuối học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 2.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm