Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh tổng hợp những dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Reorder the word to make meaningful sentence.

1. I/TV/watching/like/don’t.

____________________________________________________

2. do/want/What/you/do/to?

______________________________________________________

3. go/want/Do/the park/you/to/to?

______________________________________________________

4. trash/I/the/picked /up.

______________________________________________________

5. do/go/Where/to/you/want?

______________________________________________________

6. to/soccer/be/I/a/want/player.

______________________________________________________

Choose the correct answer.

1. My uncle is a ………… - He drives a taxi.

A. Driver

B. farmer

C. worker

2. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

3. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. works/ field

C. field/ works

4. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. a school

C. an office

5. ………… your favourite food?

A. Would

B. what

C. what’s

6. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s apple juice.

C. It milk.

7. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

8. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

9. We …………banh chung and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. decorate/ make

C. makes/ decorates

10. Nam and his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. display firework

C. firework displays

Read and match

1. What time do you go to school?

a. He is a driver.

2. When’s Christmas?

b. It’s milk.

3. What does your father do?

c. In the field.

4. Where does a farmer work?

d. It is December, 24th.

5. What’s your favourite drink?

e. It’s 6:30.

Write the question for each answer below.

1. Yes, I’d like some milk. ____________________________________________

2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________

3. Because I like to sing songs. ____________________________________________

4. There are four books on my desk. ____________________________________________

5. My pen friend is from America. ____________________________________________

ĐÁP ÁN

Reorder the word to make meaningful sentence.

1 - I don't like watching TV.

2 - What do you want to do?

3 - Do you want to go to the park?

4 - I picked up the trash.

5 - Where do you want to go?

6 - I want to be a soccer player.

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

6 - B; 7 - B; 8 - A; 9 - A; 10 - C;

Read and match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Write the question for each answer below.

1 - Would you like any drinks?

2 - What subjects does he have on Monday?

3 - Why do you like music?

4 - How many books are there on your desk?

5 - Where is your pen friend from?

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 3.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm