Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 4 kì 2 giúp các em nhắc lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Read and match.

1. When’s Children’s Day?

a. She decorates the house.

2. What does your father do?

b. It’s beef and chicken.

3. Where does a doctor work?

c. He is a driver.

4. What’s your favourite food?

d. It’s on the first of June.

5. What does Linh do at Tet?

e. A doctor works in a hospital.

Choose the correct answer.

1. ….. you like some lemonade? – Yes, please.

A. Can

B. Are

C. Will

D. Would

2. ….. are you from, Jimmy? – I’m from Korea.

A. What

B. How

C. Where

D. When

3. Choose the odd one out:

A. May

B. July

C. April

D. Jimmy

4. I'd like ........... apple, please.

A. a

B. four

C. an

D. and

5. What does he do ........ Maths lessons?

A. from

B. and

C. during

D. end

6. His book are ...... the table

A. at

B. in

C. down

D. on

7. How ........ books on the table? - There are 3 books.

A. much

B. very

C. many

D. on

8. Where is she today?

A. She's at school

B. She's from Australia

C. She's nine years old

D. She's Mary

9. Choose the odd one out:

A. song

B. sing

C. animal

D. tree

10. ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

A. How old

B. When

C. How

D. How many

Choose the odd one out.

1. teacherhospitalfactoryfarm
2. smallyoungsizerich
3. Make banh chungwear new clothesget lucky moneyTet holiday
4. Buy flowersDecemberAugustOctober
5. Thatthin thinkthanks

Read and answer the question.

Li Li is in a clothing store now. She likes a red blouse and a pair of white shorts. She likes them because they are beautiful and cheap. The red blouse is 25,000 dong. The white shorts are 30,000 dong.

1. Where is Li Li now?

2. What does she like?

3. Why does she like the red blouse and the white shorts?

4. How much is the red blouse?

5. How much are the white shorts?

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - a;

Choose the correct answer.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - D;

Choose the odd one out.

1 - teacher; 2 - size; 3 - Tet holiday; 4 - Buy flowers; 5 - That;

Read and answer the question.

1 - She is in a clothing store now.

2 - She likes a red blouse and a pair of white shorts.

3 - Because they are beautiful and cheap.

4 - It is 25,000 dong.

5 - They are 30,000 dong.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
25 2.437
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm