Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 6

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Reorder the words.

1. favorite / your / What / drink / is /?

...................................................................

2. very / I / I'm / water / thirsty / want / some

....................................................................

3. it / play / Can / baseball / ?

........................................................

4. is / pink / a / It / ball.

…………………………………………………………………

5. .under / is / the / Cat / table / the/ ./.

…………………………………………………………………

6. five / are / vans / There .

………………………………………………………………….

7. throw / ball / Can / a / she /?

………………………………………

Choose the odd one out.

1. A. oldB. strongC. thinD. matter
2. A. waterB. thirstyC. juiceD. milk
3. A. nurseB. teacherC. libraryD. clerk
4. A. tallerB. tallC. highD. beautiful
5. A. thisB. thoughC. theseD. throw
6. A. schoolB. characterC. chickenD. chemistry

Choose the correct answer.

1.I 'd like ........... banana, please.

A. a

B. four

C. an

D. and

2. His book are ...... the bookshelf.

A. at

B. in

C. down

D. on

3. How ........ books on the table? - There are 3 books.

A. much

B. very

C. many

D. on

4. . ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

A. How old

B. When

C. How

D. How many

5. This banana is ..... you, Jim.

A. on

B. for

C. in

D. under

Read and answer.

My name is Mai. I am a primary pupil. On hot days at school, I wear a blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandals. On cold days I wear a jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf and a pair of socks and shoes. At home, I wear different things. On hot days, I wear a blouse, a pair of shorts and a pair of slippers. On cold days. I wear a jumper, a pair of trousers and a pair of socks and shoes.

1. What does Mai do?

2. What does she wear on hot days at school?

3. What does she wear on hot days at home?

4. Does she wear short on cold days at home?

5. Does she wear jumper on cold days at school?

6. What colour is her scarf?

ĐÁP ÁN

Reorder the words.

1 - What is your favorite drink?

2 - I am very thirsty. I want some water.

3 - Can it play baseball?

4 - It is a pink ball.

5 - The cat is under the table.

6 - There are five vans.

7 - Can she throw a ball?

Choose the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - D; 6 - C;

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - D: 5 - B;

Read and answer

1 - She is a primary pupil.

2 - She wears a blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandals.

3 - She wears a blouse, a pair of shorts and a pair of slippers.

4 - No, she doesn't.

5 - Yes, she does.

6 - It is red.

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm