Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 - Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 - Đề 2 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2).

Tham khảo thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

 • I. Match
  1. What time is it?A. I’m going to Sapa
  2. What does he look like?B. It’s seven- thirty
  3. Where are you going this summer?C. I want to see monkeys
  4. What animal do you want to see?D. He is tall
  5. What lessons does he have today?F. I have Maths, Literature and English
 • 1-
  Điền đáp án là các chữ cái A, B, C, D tương ứng
  B
 • 2-
  D
 • 3-
  A
 • 4-
  C
 • 5-
  F
 • II. Read the paragraph and complete the sentences

  Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets ut at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45

 • 6. Phong goes to school at ___________________________.
  Chỉ điền phần còn thiếu
  7 a.m
 • 7. Phong studies at ___________________.
  Nguyen Du primary school
 • 8. He goes home at ______________________.
  5 o’clock
 • 9. He___________________________ at 7.15.
  has dinner
 • 10. He ___________________________ at 9.45.
  goes to bed
 • III. Rewrite the sentences.
 • 11. your / father / What / does / look / like?
  What does your father look like?
 • 12. is / tall / He / and / old.
  He is tall and old.
 • 13. mother / is / short / My.
  My mother is short.
 • 14. What / your / does / sister / look / like?
  What does your sister look like?
 • 15. small / Trang / is / short / and.
  Trang is small and short.
 • IV. Circle the correct answers.
 • 16. Let’s go _____ the zoo.
 • 17. What animal ____ you want to see?
 • 18. I _______ see kangaroos and monkeys.
 • 19. What ______ do they want to see?
 • 20. He ________ to see crocodiles.
 • 21. Does Huy like tigers?
 • 22. The girls want to _______ bears.
 • 23. What animal do you ________? - I like monkeys and elephants.
 • 24. Linda _____ zebras because they’re beautiful.
 • 25. They don’t like crocodiles because they are _______.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 216
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm