Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Match

1. What time is it? A. I’m going to Sapa
2. What does he look like? B. It’s seven- thirty
3. Where are you going this summer? C. I want to see monkeys
4. What animal do you want to see? D. He is tall
5. What lessons does he have today? F. I have Maths, Literature and English

II. Read the paragraph and complete the sentences

Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets ut at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45

6. Phong goes to school at ___________________________

7. Phong studies at ___________________________

8. He goes home at ___________________________

9. He___________________________ at 7.15

10. He ___________________________ at 9.45

III. Rewrite the sentences.

11. your / father / What / does / look / like?

12. is / tall / He / and / old.

13. mother / is / short / My.

14. What / your / does / sister / look / like?

15. small / Trang / is / short / and.

IV. Circle the correct answers.

16. Let’s go _____ the zoo.

A. to

B. in

C. at

17. What animal ____ you want to see?

A. does

B. do

C. doing

18. I _______ see kangaroos and monkeys.

A. want

B. to

C. want to

19. What ______ do they want to see?

A. animals

B. animal

C. the animal

20. He ________ to see crocodiles.

A. want

B. wants to

C. wants

21. Does Huy like tigers?

A. Yes, he does

B. Yes, he do

C. No, he don’t

22. The girls want to _______ bears.

A. sees

B. see

C. enjoy

23. What animal do you ________? - I like monkeys and elephants.

A. want to see

B. like

C. see

24. Linda _____ zebras because they’re beautiful.

A. likes

B. like

C. wants to

25. They don’t like crocodiles because they are _______.

A. fast

B. scary

C. Funny

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4

I. Match

1-B 2-D 3-A 4-C 5-F

II. Read the paragraph and complete the sentences

6. Phong goes to school at 7 a.m

7. Phong studies at Nguyen Du primary school

8. He goes home at 5 o’clock

9. He has dinner at 7.15

10. He goes to bed at 9.45

III. Rewrite the sentences.

11. What does your father look like?

12. He is tall and old.

13. My mother is short.

14. What does your sister look like?

15. Trang is small and short.

IV. Circle the correct answers.

16-A 17-B 18-C 19-B 20-B

21-A 22-B 23-B 24-A 25-B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020, Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2, Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.822
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm