Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link dưới đây để tham khảo, download tài liệu.

I. Một số đề thi giữa học kì 2 môn Anh 4 CÓ ĐÁP ÁN

 1. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 số 2
 2. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021
 3. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021
 4. Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2
 5. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2
 6. Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 2
 7. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020 số 2
 8. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2019 - 2020 số 2
 9. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020
 10. Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020
 11. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020
 12. Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020
 13. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2019 - 2020
 14. Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020
 15. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

II. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án

Chọn từ khác loại

1. A. Old B. Short C. Teacher D. Beautiful

2. A. Friendly B. Lovely C. Happily D. Pretty

3. A. Thick B. Than C. Thin D. Slim

4. A. Childhood B. Footballer C. Engineer D. Writer

5. A. writer B. musician C. factory D. singer

Read and choose the correct words.

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks.

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house.

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk.

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match.

1. What time do you go home?A. October, 20th.
2. Would you like some beef?B. She is slim.
3. What does she look like?C. At 4.30 p.m.
4. Where does your brother work?D. No, thanks.
5. When's the Teachers' Day?E. He works in the office.

Reorder the word.

1. time/ What/ is/ it?

_______________________

2. pork/ Would/ like/ some/ you/ ?

_______________________

3. milk/ My/ drink/ favorite/ is/ ./

_______________________

4. hospital/ My/ works/ the/ brother/ at/ ./

_______________________

5. give/ teacher/ on/ I/ Teachers'/ Day/ flowers/ to/ my/ ./

_______________________

ĐÁP ÁN

Chọn từ khác loại

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

Read and choose the correct words.

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks.

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house.

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk.

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - E; 5 - A;

Reorder the word.

1 - What time is it?

2 - Would you like some pork?

3 - My favorite drink is milk.

4 - My brother works at the hospital.

5 - I gave flowers to my teacher on Teachers' Day.

Trên đây là Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm