Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 của bộ GD&ĐT giúp các em nhắc lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Task 1. Chọn đáp án đúng.

1 . Do you like Maths ? Yes, I ....

A. like.

B. am.

C . do

D . is

2. I get ……. at 6.30

A. go

B. up

C. on

D. to

3. What do you do ………… English lessons ?

A. in

B. on

C. at

D. during

4 . I like meat. It’s my favourite …………

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

5. I’m ……….. I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

6 . What do you do …………… Maths lessons ?

A. in.

B. on.

C. during

D. at

7. I like bread. It’s my favourite …………..

A. drink

B. food

C . milk

D . juice

8. Do you like English ? Yes, I ………..

A. am

B. do

C. does

D. is

9. I’m ……….. I’d like some water.

A. hungry

B. angry

C . hungry

D . thirsty

10. . ………... much is it ? It’s 20,000 dong.

A. who

B. what

C. how

D. when

Task 2. Complete the blanks.

1. I like meat. It’s _ _ favourite food.

2. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.

3. What’s his _ _ _ ? He’s a worker.

4. Orange juice is _ _ favourite drink.

5. What _ _ _ _ is it ? It’s 8.00 o’clock.

6. These _ _ _ maps.

7. Where _ _ _ you from ?

8. What’s your _ _ _ ? I’m an engineer.

9. I want some food. _ _ _’s go to the food stall.

10. I _ _ _ _ elephants.

Task 3. Write the questions for these answers.

1. A: __________________________________________________?

B: Because elephants can dance.

2. A: __________________________________________________?

B: They’re brown.

3. A:___________________________________________________?

B: They’re fifty thousand dong.

4. A:__________________________________________________?

B: It’s seven o’clock.

5. A:__________________________________________________?

B: I want to go to the supermarket.

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn đáp án đúng.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - D: 10 - C;

Task 2. Complete the blanks.

1 - my; 2 - let; 3 - job; 4 - my; 5 - time;

6 - are; 7 - are; 8 - job; 9 - Let; 10 - like;

Task 3. Write the questions for these answers.

1 - Why do you like elephants?

2 - What colour are they?

3 - How much are they?

4 - What time is it?

5 - Where do you want to go?

Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 1.368
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm