Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 4 Global Success số 2

Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 Global success có đáp án nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh Global success giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 Global success

Choose the odd one out

1. A. place

B. shopping mall

C. gym

D. sports centre

2. A. wash

B. clean

C. go

D. daily

3. A. sister

B. singer

C. mother

D. father

4. A. quiet

B. busy

C. hometown

D. noisy

5. A. strong

B. tall

C. big

D. look

Choose the best answer

1. What does your mother _____________ like? She’s slim.

A. look

B. looking

C. looks

D. looked

2. My brother is big _____________ tall.

A. and

B. so

C. because

D. though

3. He loves watching films. He goes to the _____________ at the weekend.

A. cinema

B. pool

C. farm

D. library

4. _____________ you watch TV in the evening? - Yes, I do.

A. Are

B. Did

C. Do

D. Does

5. I have breakfast in the _____________.

A. noon

B. evening

C. afternoon

D. morning

6. I’m a pupil. I _____________ at a primary school.

A. do

B. study

C. play

D. sing

Find and correct the mistakes

1. He is an policeman.

____________________________________________

2. My mother work at a school.

____________________________________________

3. My brother and I am students.

____________________________________________

Read and circle the correct answers

My name is Lam. There are four people in my family: my parents, my sister and me. My dad is a doctor. He works in ST. Paul Hospital. My mum is an actor. She works at the cinema. My sister is a student of Thang Long University. I am a pupil at Hoa Hong Primary School. I love my family.

1. His father is a _____________.

A. teacher

B. doctor

C. student

2. He works in _____________ Hospital.

A. Kim Lien

B. Thang Long

C. St. Paul

3. His mother is an actor at the _____________.

A. school

B. cinema

C. university

4. His sister is a _____________.

A. teacher

B. student

C. nurse

5. Lam studies at _____________.

A. Hoa Hong school

B. Thang Long

C. Cinema

Reorder the words to have correct sentences

1. home/ at/ a/ Does/ nursing/ she/ work/ ?/

_________________________________________

2. six/ There/ in/ are/ people/ family/ his/ ./

_________________________________________

3. with/ mom/ cooking/ my/ help/ the/ I/ ./

_________________________________________

4. TV/ and/ mother/ watch/ the/ evening/ In/ my/ together/ I/ ./

_________________________________________

5. round/ small/ has/ face/ and/ eyes/ She/ a/ ./

_________________________________________

II. Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 Global success

Đáp án có trong file tải về. Mời bạn đọc click chọn Tải về để download tài liệu.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 Kết nối tri thức có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
6 2.094
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4 Global Success

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 4 Global Success số 2