2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - Unit 15 lớp 4 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe) MỚI

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án - Đề số 1

Chọn từ khác loại

1. A. snake B. dog C. teacher D. kangaroo

2. A. second B. thirteen C. eight D. twelve

3. A. cheap B. much C. expensive D. long

4. A. toy store B. bakery C. hospital D. near

Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH thích hợp vào chỗ trống

1. _____________ is summer holiday?

2. _____________ time is it?

3. _____________ is this skirt?

4. _____________ does your father do?

5. _____________ does she look like?

6. _____________ are these maps?

7. _____________ is his phone number?

8. _____________ is your house?

9. _____________ animal do you want to see?

10. _____________ is your birthday?

Chọn đáp án đúng

1. Let’s ___________ to the library.

A. going

B. go

C. to go

D. went

2. I have dinner ___________ seven o’clock.

A. at

B. to

C. with

D. for

3. What ___________ his mother do?

A. do

B. did

C. is

D. does

4. He is ___________ teacher.

A. the

B. X

C. an

D. a

5. How ___________ is this bag?

A. much

B. many

C. lot of

D. some

6. Would you like ___________ water?

A. many

B. X

C. some

D. any

7. What is your phone ___________?

A. mobile

B. number

C. home

D. way

8. I am going ___________ my grandma this winter.

A. visiting

B. visit

C. visits

D. to visit

Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. your/ work/ brother/ Where/ does?

___________________________________________________?

2. 6 o’clock/ get/ I/ up/ always/ at.

___________________________________________________.

3. you/ Do/ playing/ like/ football?

___________________________________________________?

4. than/ brother/ dad/ my/ my/ is/ taller.

___________________________________________________?

ĐÁP ÁN

Chọn từ khác loại

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D;

Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH thích hợp vào chỗ trống

1. ______When_______ is summer holiday?

2. ______What_______ time is it?

3. _______How much______ is this skirt?

4. ______What_______ does your father do?

5. _______What______ does she look like?

6. ______How much_______ are these maps?

7. _____What________ is his phone number?

8. ______Where_______ is your house?

9. _______What______ animal do you want to see?

10. _____When________ is your birthday?

Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D;

5 - A; 6 - C; 7 - B; 8 - D;

Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Where does your brother work?

2. I always get up at 6 o’clock.

3. Do you like playing football?

4. My dad is taller than my brother.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án - Đề số 2

I. Chọn từ khác loại.

1. a. Children's Dayb. Tetc. Christmasd. Sunday
2. a. thinb. fatc. slimd. fast
3. a. milkb. fruit juicec. riced. coca cola
4. a. breadb. drinkc. eatd. go
5. a. sisterb. workerc. teacherd. engineer
6. A. snakeB. dogC. teacherD. kangaroo
7. A. secondB. thirteenC. eightD. twelve
8. A. cheapB. muchC. expensiveD. long
9. A. toy storeB. bakeryC. hospitalD. near
10. A. chickenB. ClimbC. fishD. dog

II. Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH thích hợp vào chỗ trống

1. _____________ is Tet holiday?

2. _____________ time is this?

3. _____________ is this T-shirt?

4. _____________ does your mother do?

5. _____________ do they look like?

6. _____________ are those pens?

7. _____________ is her phone number?

8. _____________ is your school?

9. _____________ animal do you want to see?

10. _____________ is your birthday?

III. Chọn đáp án đúng

1. Let’s ___________ to the bookshop.

A. going

B. go

C. to go

D. went

2. I have lunch ___________ twelve o’clock.

A. at

B. to

C. with

D. for

3. What ___________ her brother do?

A. do

B. did

C. is

D. does

4. He is ___________ engineer.

A. the

B. X

C. a

D. an

5. How ___________ is this dress?

A. much

B. many

C. lot of

D. some

6. Would you like ___________ milk?

A. many

B. X

C. some

D. any

7. What is your phone ___________?

A. mobile

B. number

C. home

D. way

8. I am going ___________ my grandparents this summer.

A. visiting

B. visit

C. visits

D. to visit

IV. Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. to/ animal/ you/ What/ see/ do/ want?

___________________________________________________?

2. do/ I/ seven/ homework/ p.m./ at/ my.

___________________________________________________.

3. some/ like/ coffee/ you/ Would?

___________________________________________________?

4. is/ or/ What/ shirt/ this/ cheaper/ hat/ that?

___________________________________________________?

5. in/ works/ My/ an/ office/ mother.

___________________________________________________.

6. and/ teacher/ tall/ My/ is/ handsome.

___________________________________________________.

7. can’t/ I/ because/ go/ busy/ I’m.

___________________________________________________.

8. day/ is/ When/ children’s/ the?

___________________________________________________?

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - d; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 5 - a; 6 - c; 7 - A; 8 - B; 9 - D; 10 - B

II. Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH thích hợp vào chỗ trống

1 - When; 2 - What; 3 - how much; 4 - what; 5 - what;

6 - how much; 7 - what; 8 - where; 9 - what; 10 - when;

III. Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A; 6 - C; 7 - B; 8 - D

IV. Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What animal do you want to see?

2. I do my homework at seven p.m.

3. Would you like some coffee?

4. What is cheaper, this hat or that shirt?

5. My mother works in an office.

6. My teacher is tall and handsome.

7. I can’t go because I’m busy.

8. When is the children’s day?

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
65 23.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm