Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 mới giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm Unit 12 What does your father do? hiệu quả.

I. Look and write. There is one example.

Example: mafrer → farmer

1. keclr → _ _ _ _ _

2. trodoc → _ _ _ _ _ _

3. dirvre → _ _ _ _ _ _

4. rusen → _ _ _ _ _

5. rowker→ _ _ _ _ _ _

II. Read and match.

6. What does your mother do?A. He works in an office.
7. Where does she work?B. He’s a clerk.
8. Does she work in a field?C. She works in a hospital.
9. What does your father do?D. She’s a nurse.
10. Where does he work?E. No, she doesn’t.

III. Read and choose the answer A, B or C.

My name is Liam. I’m ten years old. There are four people in my family. My parents, my sister and me. My dad is a doctor. He works in St. Paul Hospital. My mum is a teacher. She teaches English at Kim Lien Primary School. My sister is a student of Thang Long University. I am a pupil at my mum’s school. I love my family.

11. His father is a _________.

A. teacher

B. doctor

C. student

12. He works in __________ Hospital.

A. Kim Lien

B. Thang Long

C. St. Paul

13. His mother teaches English at a ________.

A. primary school

B. secondary school

C. university

14. His sister is a _________ .

A. teacher

B. student

C. pupil

15. Liam studies at his ________.

A. mother’s school

B. father’s school

C. parents’ school

IV. Order the words.

16. is / factory / a / my / worker / uncle /.

............................................................................................................................

17. a / in / car / he / works / factory /.

............................................................................................................................

18. do / mother / your / does / what /?

............................................................................................................................

19. work / she / does / where / ?

............................................................................................................................

20. brother / your / what / do / does / ?

............................................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Look and write. There is one example.

1 - Clerk; 2 - doctor; 3 - driver; 4 - nurse; 5 - worker

II. Read and match.

6 - D; 7 - C; 8 - E: 9 - B; 10 - A

III. Read and choose the answer A, B or C.

11 - B; 12 - C; 13 - A; 14 - B; 15 - A

IV. Order the words.

16 - My uncle is a factory worker.

17 - He works in a car factory.

18 - What does your mother do?

19 - Where does she work?

20 - What does your brother do?

Trên đây là Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
50 5.566
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm