Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Tiếng Anh 4 Unit 12: What does your father do?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát trong Unit 12 What does your father do? giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Complete and read aloud. (Hoàn thành và đọc to).

1. T_ACH_R

2. P_LO_

3. WO_K_R

4. NU_ _E

5. _U_IL

6. _ING_R

7._OC_OR

8. F_ _MER

9. SCI_NT_ST

Read the passage and tick (√ ) Yes or No. (Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ ) Có hoặc Không).

She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school near the market. They take the school by bicycle.

Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

1. Trinh is 9 years old.

2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.

3. Trinh’s father is a lawyer.

4. Trinh’s mother is a teacher.

5. Trinh has three brothers.

Complete the passage, using the words in the box. (Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng những từ trong khung).

Favourite; musician; pupil; like; singer;

My name is Phương Trinh. I am a (1)__________ at Ngoc Hoi Primary School. Music is my (2) __________ subject. I want to be a (3)__________ because I like to sing. I (4)__________ to play the piano too. I want to be a (5)__________ in the future.

ĐÁP ÁN

Complete and read aloud. (Hoàn thành và đọc to).

1. TEACHER

2. PILOT

3. WORKER

4. NURSE

5. PUPIL

6. SINGER

7. DOCTOR

8. FARMER

9. SCIENTIST

Read the passage and tick (√ ) Yes or No. (Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ ) Có hoặc Không.

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - No

Complete the passage, using the words in the box. (Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng những từ trong khung).

1 - pupil; 2 - favorite; 3 - singer; 4 - like; 5 - musician

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm