Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Unit 13 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 13 lớp 4 với nội dung bám sát SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 13 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Look and write. There is one example

Example: ifsh→ fish

1. sodoenl → _ _ _ _ _ _ _

2. ceuij → _ _ _ _ _

3. braed→ _ _ _ _ _

4. kenchci → _ _ _ _ _ _ _

5. denamonle → _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. befe → _ _ _ _

7. ilkm → _ _ _ _

8. atewr → _ _ _ _ _

9. iecr → _ _ _ _

10. olwud → _ _ _ _ _

II. Read and match.

11. What’s your favourite food?A. No, thanks.
12. Would you like some lemonade?B. It’s milk.
13. What’s your favourite drink?C. Yes, please. I love lemonade.
14. What color is this leaf, Mom?D. It’s vegetable. I love vegetable.
15. Would you like some fish?E. It’s green, baby.

III. Read and complete.

favourite; milk; would; bread; drink;

Mai : (16) _______ you like some beef?

Linda : Yes, please. I love beef. What’s your (17) _______ food?

Mai : Chicken. And I like apple juice very much. What’s your favourtie (18)_______ ?

Linda : My favorite drink is (19) _________.

Mai : Sometimes I have some (20)_______ with milk for breakfast.

Linda : Me too.

Đáp án:

I. Look and write. There is one example

1 - noodles; 2 - juice; 3 - bread; 4 - chicken; 5 - lemonade;

6 - beef; 7 - milk; 8 - water; 9 - rice; 10 - would

II. Read and match.

11 - D; 12 - C; 13 - B; 14 - E; 15 - A

III. Read and complete.

16 - Would; 17 - favorite; 18 - drink; 19 - milk; 20 - bread

Trên đây là Đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 2.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm