Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới, đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 mới Unit 13 Would you like some milk? giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Complete and read aloud

1. O_ANGE_UICE

2. _EGET_BLES

3. CA_RO_S

4. BA_AN_S

5. FI_ _

6. H_MB_RGER

7. _RE_D

8. C_ICHE_

9. M_L_

Look and match.

1. Would you like some milk?A. It’s beef.
2. What’s your favourite food?B. It’s lemonade.
3. Would you like some water?C. Yes, please. I like milk.
4. What’s your favourite drink?D. No, I don’t. I like milk.
5. Do you like orange juice?E. No, thanks.

Read the passage and tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).

Coca-Cola is the best-selling drink in the world. Many people drink Cola everyday. Outside the USA Coke is usually a young person's drink, but in the USA Coke is not the only "cola" drink. Pepsi Cola is another drink and many people like it because it is not as sweet as Coke.

Hamburgers and hot dogs are American food. We can buy hot dogs in shops. Many children like hamburgers. We can buy them in KFC. They cost us much money. We also like cheese cakes, chocolate cakes and ice cream. No ice cream in the world is more delicious than American ice cream.

All of them are all unhealthy food. We can eat, but we can't eat much.

1. Coca – Cola is the best – selling drink in the world.

2. Coca – Cola is a kind of food.

3. Hot dog is a kind of food.

4. We can buy hamburgers in Coca – Cola shop.

5. Cheese cakes, chocolate cakes, and ice cream are unhealthy food.

Đáp án

Complete and read aloud

1 - Orange juice;

2 - Vegetables;

3 - Carrots;

4 - Bananas;

5 - Fish;

6 - Hamburger;

7 - Bread;

8 - Chicken;

9 - Milk;

Look and match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - D;

Read the passage and tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
21 4.056
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm