Bộ 3 đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021

Mời các bạn tham khảo Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 4 ôn thi hiệu quả.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 1

I. Hoàn thành các câu sau:

1. What _ _ _ _ do you have lunch? At 11.00

2. What’s her _ _ _? She’s a teacher.

3. I _ _ _ _ chicken.

4. What time is _ _?

5. Mineral water is my favourite _ _ _ _.

6. Where are you _ _ _ _?

7. These _ _ _ notebooks.

II. Chọn đáp án đúng.

1. Do you like Maths? Yes, I ………….

A. like.

B. am.

C. do

D. is

2. I get ……. at 6.30

A. go

B. up

C. on

D. to

3. What do you do ………… English lessons?

A. in

B. on

C. at

D. during

4. I like meat. It’s my favourite …………

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

5. I’m ……….. I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. hungsy, you, when, can

2. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

3. bike, jump, Englich, plai, mep

4. milk, want, banama, momkey, food

1……………………………………..………….

2…………………………………………………

3…………………………………...…………….

4………………………………………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / juice / my / orange / favourite / drink

……………………………………………….………………………………………………..

2. chicken / favourite / my/ is / food

…..…..………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

I. Hoàn thành các câu sau:

1 - time; 2 - job; 3 - like; 4 - it; 5 - from; 6 - are;

II. Chọn đáp án đúng.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. hungsy, you, when, can

2. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock

3. bike, jump, Englich, plai, mep

4. milk, want, banama, momkey, food

1………hungry…………………

2…………zoo, time, please, chicken……………

3……English, play, map…………………………

4…………banana, monkey…………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - Orange juice is my favorite drink. 

2 - Chicken is my favorite food. 

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe) MỚI

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án - Đề số 2

I. Hoàn thành các câu sau:

1. I _ _ _ up at 6.00 am.

2. _ _ _ _ are you from?

3. I like meat. It’s _ _ favourite food.

4. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.

5. What’s his _ _ _? He’s a worker.

6. Orange juice is _ _ favourite drink.

7. What _ _ _ _ is it? It’s 8.00 o’clock.

8. These _ _ _ maps.

II. Chọn đáp án đúng.

1. What do you do ….. Maths lessons ?

A. in.

B. on.

C. during

D. at

2. I like bread. It’s my favourite …………..

A. drink

B. food

C. milk

D. juice

3. Do you like English? Yes, I ………..

A. am

B. do

C. does

D. is

4. I’m ……….. I’d like some water.

A. hungry

B. angry

C. hungry

D. thirsty

5. I go to school ……… 6.45 am.

A. in

B. at

C. on

D.to

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1.milk, you, fron, can, when, plai

2.like, zou, my, qlease, pen, chickan,

3.ride, how, footboll,

4.dring, banama, hungri

1………………………................……………

2………….......…………….…………………..

3…………........………………………………..

4…………........………………………………..

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / water/my/ mineral/ favourite/drink ………………………………....…………………..

2. his/ teacher / father / a/ is……………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn thành các câu sau:

1 - get; 2 - Where; 3 - my; 4 - Let;

5 - job; 6 - my; 7 - time; 8 - are;

II. Chọn đáp án đúng.

1 - C: 2 - B; 3 - B; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1.milk, you, fron, can, when, plai

2.like, zou, my, qlease, pen, chickan,

3.ride, how, footboll,

4.dring, banama, hungri

1……………from, play………….............

2…………...zoo, please, chicken....…

3………….......football.…………

4…………....banana, hungry……………

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - Mineral water is my favorite drink. 

2 - His father is a teacher. 

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Anh có đáp án - Đề số 3

I. Hoàn thành các câu sau:

1. Where _ _ _ you from?

2. What’s your _ _ _? I’m an engineer.

3. What _ _ _ _ is it? It’s 9.00 o’clock.

4. What time do you _ _ _ _ lunch?

II. Chọn đáp án đúng.

1. I go to school ……. 6.30 am

A. on B. to

C. by

D. at

2. What do you do ………. Art lessons?

A. in

B. during

C. on

D. at

3. I’m ………. I’d like some noodles.

A. hungry

B. thirsty

C. hurry

D. angry

4. I like beef. It’s my favourite ……….

A. drink

B. food

C. juice

D. milk

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. banama, who, rike, food

2. chickan, dring

3. qlease, from, braed

4. doktor, zou, musik, gane

1…………………………..........……………….

2………………………...........…………………

3…………………………..........……………….

4………………………..........………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. are /my / meat/ favourite/ food/and/beef

…………………………………..…………………………………………………………….

2. sister /my / a/ singer /is

…………………………………..…………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn thành các câu sau:

1 - are; 2 - job; 3 - time; 4 - have;

II. Chọn đáp án đúng.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - B;

III. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. banama, who, rike, food

2. chickan, dring

3. qlease, from, braed

4. doktor, zou, musik, gane

1……………banana, ride…………….

2………………chicken, drink………

3…………please, bread………….

4………………doctor, zoo, music, game……….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - Meat and beef are my favorite food. 

2 - My sister is a singer.

Trên đây là Bộ đề ôn thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
39 16.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm