Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 4, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. F B E E

_______________

2. U S B T O S P

_______________

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. T R S O G N

_______________

4. O M E N Y

_______________

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The party is _____________ Children’s Day

A. up

B. in

C. for

D. with

2. ___________ is Christmas? - In December

A. Who

B. When

C. Why

D. Where

3. My favorite ___________ is orange juice

A. drink

B. food

C. foot

D. drinks

4. How many ____________ are there in your family? - Four: my parents, my brother and me.

A. students

B. workers

C. people

D. girls

5. This boy _________ pork.

A. like

B. is like

C. liking

D. likes

6. The first - __________ - the third - the fourth

A. The two

B. Two

C. Second

D. The second

7. Where is he now? - He’s __________ Ho Chi Minh city

A. in

B. on

C. at

D. with

8. Jack is _________ his brother

A. more short than

B. short than

C. more short

D. shorter than

Exercise 3: Match the questions with the correct answers

1. When is Christmas?

A. He is tall

2. Would you like something to eat?

B. It is on December 25th

3. What does your brother do?

C. I finish school at 5 o’clock

4. What time do you finish school?

D. I would like some chicken

5. What does he look like?

E. He is a footballer

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

My name is Peter. I live in London. My best friend’s name is Suzie. We like getting together on Sundays. There is no school on Sundays so we often get up late. We usually have lunch together. Then we go to the cinema or stay at our house to watch TV. In the summer, we usually go swimming together.

1. Where does Peter live?

__________________________________________

2. What is his best friend’s name?

__________________________________________

3. Is there school on Sundays?

__________________________________________

4. What do they often do on Sundays?

__________________________________________

5. What do they usually do in the summer?

__________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. is/ than/ her/ taller/ sister/ Anna/ ./

__________________________________________

2. wears/ at/ new/ She/ clothes/ Tet/ ./

__________________________________________

3. does/ her/ look/ like/ what/ mother/ ?/

__________________________________________

Exercise 6: Listen and tick the correct picture

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. A.

B.

C.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

2. A.

B.

C.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. A.

B.

C.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

4. A.

B.

C.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Exercise 1: Unscramble the following words

1. BEEF

2. BUS STOP

3. STRONG

4. MONEY

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

6. D

7. A

8. D

Exercise 3: Match the questions with the correct answers

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

1. He lives in London

2. His best friend’s name is Suzie

3. No, there isn’t

4. They often get up late. They usually have lunch together. They we go to the cinema or stay at our house to watch TV.

5. They usually go swimming together in the summer

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Anna is taller than her sister

2. She wears new clothes at Tet

3. What does her mother look like?

Exercise 6: Listen and tick the correct picture

1. A

2. C

3. B

4. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.815
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 Xem thêm