Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có file nghe năm 2022 - 2023 - Đề 2

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 năm 2022

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 có đáp án nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án năm 2022

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2022 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. F B E E

_______________

2. U S B T O S P

_______________

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. T R S O G N

_______________

4. O M E N Y

_______________

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The party is _____________ Children’s Day

A. up

B. in

C. for

D. with

2. ___________ is Christmas? - In December

A. Who

B. When

C. Why

D. Where

3. My favorite ___________ is orange juice

A. drink

B. food

C. foot

D. drinks

4. How many ____________ are there in your family? - Four: my parents, my brother and me.

A. students

B. workers

C. people

D. girls

5. This boy _________ pork.

A. like

B. is like

C. liking

D. likes

6. The first - __________ - the third - the fourth

A. The two

B. Two

C. Second

D. The second

7. Where is he now? - He’s __________ Ho Chi Minh city

A. in

B. on

C. at

D. with

8. Jack is _________ his brother

A. more short than

B. short than

C. more short

D. shorter than

Exercise 3: Match the questions with the correct answers

1. When is Christmas?

A. He is tall

2. Would you like something to eat?

B. It is on December 25th

3. What does your brother do?

C. I finish school at 5 o’clock

4. What time do you finish school?

D. I would like some chicken

5. What does he look like?

E. He is a footballer

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

My name is Peter. I live in London. My best friend’s name is Suzie. We like getting together on Sundays. There is no school on Sundays so we often get up late. We usually have lunch together. Then we go to the cinema or stay at our house to watch TV. In the summer, we usually go swimming together.

1. Where does Peter live?

__________________________________________

2. What is his best friend’s name?

__________________________________________

3. Is there school on Sundays?

__________________________________________

4. What do they often do on Sundays?

__________________________________________

5. What do they usually do in the summer?

__________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. is/ than/ her/ taller/ sister/ Anna/ ./

__________________________________________

2. wears/ at/ new/ She/ clothes/ Tet/ ./

__________________________________________

3. does/ her/ look/ like/ what/ mother/ ?/

__________________________________________

Exercise 6: Listen and tick the correct picture

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. A.

B.

C.

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

2. A.

B.

C.

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. A.

B.

C.

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2

4. A.

B.

C.

Exercise 7. Fill the blank with ONE word.

Mary: This is a photo (1)………………my family.

Daisy: Is this your mother?

Mary: Yes, she is.

Daisy: Oh, she is young and thin. What does she do?

Mary: She is a (2)…………………… She teaches English.

Daisy: What (3)……………..your father do?

Mary: He is (4)…………engineer for a foreign company.

Daisy: He looks tall and handsome. Is your father taller (5)………….. your mother?

Mary: Yes, he is.

-The end-

Đáp án đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2022

Exercise 1: Unscramble the following words

1. BEEF

2. BUS STOP

3. STRONG

4. MONEY

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

6. D

7. A

8. D

Giải thích

1 - Dịch: Bữa tiệc dành cho ngày thiếu nhi

2 - Câu trả lời bao gồm tháng năm tiếng Anh nên từ để hỏi phải là When - Khi nào

3 - Orange juice là đồ uống, chọn drink

4 - câu hỏi về số lượng thành viên gia đình với How many people/ members are there in your family?

5 - Chủ ngữ số ít nên động từ chia số ít là Likes

6 - Số thứ tự trong tiếng Anh

7 - In + tên thành phố

8 - Câu so sánh hơn với tính từ ngắn

Exercise 3: Match the questions with the correct answers

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

Giải thích

1 - Câu hỏi về Dịp Giáng sinh diễn ra vào ngày nào - Câu trả lời bao gồm ngày tháng cụ thể

2 - Câu hỏi về bạn muốn ăn gì bằng tiếng Anh - Câu trả lời bao gồm 1 món ăn nào đó

3 - Câu hỏi về nghề nghiệp trong tiếng Anh 4 - Câu trả lời bao gồm 1 danh từ nghề nghiệp

4 - Câu hỏi về thời gian kết thúc lớp học - Câu trả lời bao gồm 1 giờ giấc cụ thể

5 - Câu hỏi về ngoại hình của ai đó bằng tiếng Anh - Câu trả lời bao gồm 1 tính từ miêu tả người.

Exercise 4: Read the following text and answer the following questions

1. He lives in London

2. His best friend’s name is Suzie

3. No, there isn’t

4. They often get up late. They usually have lunch together. They we go to the cinema or stay at our house to watch TV.

5. They usually go swimming together in the summer

Google dịch

Tên của tôi là Peter. Tôi sống ở London. Tên bạn thân nhất của tôi là Suzie. Chúng tôi thích tụ tập với nhau vào Chủ nhật. Chủ nhật không có trường nên chúng tôi thường dậy muộn. Chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau. Sau đó, chúng tôi đi xem phim hoặc ở nhà của chúng tôi để xem TV. Vào mùa hè, chúng tôi thường đi bơi cùng nhau.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Anna is taller than her sister

2. She wears new clothes at Tet

3. What does her mother look like?

Exercise 6: Listen and tick the correct picture

1. A

2. C

3. B

4. C

Exercise 7. Fill the blank with ONE word.

Mary: This is a photo (1)…………of……my family.

Daisy: Is this your mother?

Mary: Yes, she is.

Daisy: Oh, she is young and thin. What does she do?

Mary: She is a (2)…………teacher………… She teaches English.

Daisy: What (3)……does……..your father do?

Mary: He is (4)……an……engineer for a foreign company.

Daisy: He looks tall and handsome. Is your father taller (5)……than…….. your mother?

Mary: Yes, he is.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức tiếng Anh hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm