Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Fill the blanks

dr; i; mon; st; bl;

1. I like t_gers.

2. Alan likes _ _ _ keys.

3. Let’s go to the po_ _ office.

4. How much is the black _ _ess?

5. She likes that _ _ue blouse.

Task 2. Reorder.

1. English / have / today / we / .

……………………………………………………………………………………………..

2. Art / has / she / today / .

……………………………………………………………………………………………..

3. subjects / does / what / have / he / ?

……………………………………………………………………………………………..

4. Vietnamese / when / you / do / have / ?

……………………………………………………………………………………………..

5. Monday / Art / have / I / on / .

……………………………………………………………………………………………..

6. have / we / Music / today / .

……………………………………………………………………………………………..

7. Friday / you / do / Maths / have / on / ?

……………………………………………………………………………………………..

8. time / it / what / is / ?

…………………………………………………………………………………………..

9. o’clock / it / twelve / is / .

……………………………………………………………………………………………..

10. breakfast / is / time / it / for / .

……………………………………………………………………………………………..

Task 3. Complete the words.

1. What _ _ _ _ do you have lunch ? At 11.00

2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.

3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.

4. I _ _ _ _ chicken. It’s my favorite food.

5. What time is _ _ ?

6. Mineral water is my favourite _ _ _ _.

7. Where are you _ _ _ _ ?

8. These _ _ _ notebooks.

9. I _ _ _ up at 6.00 am.

10. _ _ _ _ _ are you from?

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill the blanks

1 - i; 2 - mon; 3 - st; 4 - dr; 5 - bl;

Task 2. Reorder.

1 - We have English today.

2 - She has Art today.

3 - What subjects does he have?

4 - When do you have Vietnamese?

5 - I have Art on Monday.

6 - We have music today.

7 - Do you have Maths on Friday?

8 - What time is it?

9 - It is twelve o'clock.

10 - It is time for breakfast.

Task 3. Complete the words.

1 - time; 2 - job; 3 - Let; 4 - like; 5 - it;

6 - drink; 7 - from; 8 - are; 9 - get; 10 - Where;

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 981
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm