Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp những dạng bài tâp tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Chọn đáp án đúng.

1. What do you do ….. Maths lessons ?

A. in.

B. on.

C. during

D. at

2. I like bread. It’s my favourite …………..

A. drink

B. food

C. milk

D. juice

3. Do you like English? Yes, I ………..

A. am

B. do

C. does

D. is

4. I’m ……….. I’d like some water.

A. hungry

B. angry

C. hungry

D. thirsty

5. I go to school ……… 6.45 am.

A. in

B. at

C. on

D.to

II. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. is / water/my/ mineral/ favourite/drink ………………………………....…………………..

2. his/ teacher / father / a/ is……………………………………………

III. Hoàn thành các câu sau:

1. Where _ _ _ you from?

2. What’s your _ _ _? I’m an engineer.

3. What _ _ _ _ is it? It’s 9.00 o’clock.

4. What time do you _ _ _ _ lunch?

IV. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. banama, who, rike, food

2. chickan, dring

3. qlease, from, braed

4. doktor, zou, musik, gane

1…………………………..........……………….

2………………………...........…………………

3…………………………..........……………….

4………………………..........………………….

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng.

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - D; 5 - B;

II. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - My favorite drink is mineral water.

2 - His father is a teacher.

III. Hoàn thành các câu sau:

1. Where are you from?

2. What’s your job? I’m an engineer.

3. What time is it? It’s 9.00 o’clock.

4. What time do you have lunch?

IV. Gạch chân những từ sai ở cột A và sửa lại cho đúng ở cột B

A

B

1. banama, who, rike, food

2. chickan, dring

3. qlease, from, braed

4. doktor, zou, musik, gane

1. banana, who, ride, food

2. chicken, drink

3. please, from, bread,

4. doctor, you, music, game

Trên đây là Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 751
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm