Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021, Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Chọn từ khác loại

1. A. visitB. travelC. joinD. the
2. A. fatterB. thinnerC. slimD. bigger
3. A. milkB. fishC. chickenD. beef
4. A. singerB. teacherC. engineerD. work

Chọn đáp án đúng

1. My sister is _________ clerk.

A. a

B. an

C. the

D. X

2. Would you like _________orange juice?

A. many

B. much

C. some

D. little

3. – _________ day is it today? – It’s Monday.

A. What

B. When

C. Who

D. How

4. – What does she __________ like? – She’s slim.

A. look

B. do

C. see

D. have

5. My birthday is __________ November 1st.

A. in

B. at

C. on

D. of

6. – What are you doing, Linda? – I’m __________ a comic book..

A. reading

B. listening

C. writing

D. speaking

7. He does his homework __________ half past nine.

A. to

B. on

C. with

D. at

8. He often ________ eggs for breakfast.

A. has

B. brushes

C. washes

D. eats

Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. your/ do/ brother/ What/ does?

___________________________________________________?

2. 6 o’clock/ go/ I/ school/ always/ at/ to/ .

___________________________________________________.

3. you/ Do/ to/ listening/ love/ music. ?

___________________________________________________?

4. than/ mom/ dad/ my/ my/ is/ shorter.

___________________________________________________?

Điền vào chỗ trống

At for What Would had and an on

1. ____________ does an elephant look like?

2. It’s time ____________ dinner.

3. My mother is ____________ engineer.

4. She is cheerful ____________ athletic.

5. ____________ you like some beef?

6. I get up ____________ five o’clock.

7. I ____________ History on Monday.

8. What do you do ____________ your birthday?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 570
Sắp xếp theo
    Tiếng anh mẫu giáo (4 - 6 tuổi) Xem thêm