Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giúp các em ôn tập hiệu quả.

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. lunchB. breakfastC. dinnerD. morning
2. A. workerB. biggerC. thinnerD. shorter
3. A. beefB. fruit juiceC. meatD. fish
4. A. hospitalB. farmerC. schoolD. office
5. A. TetB. summerC. Mid-Autumn FestivalChristmas

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father is _________ engineer.

A. a

B. an

C. the

D. X

2. Would you like _________ pork?

A. many

B. much

C. some

D. little

3.  _________ time is it now? – It’s 4.10 p.m.

A. What

B. When

C. Who

D. How

4. What does she __________ like? – She’s thin.

A. look

B. do

C. see

D. have

5. Her birthday is __________ December 21st.

A. in

B. at

C. on

D. of

6. What are you doing, Linda? – I’m __________ a letter.

A. reading

B. listening

C. writing

D. speaking

7. He goes to bed __________ half past ten.

A. to

B. on

C. with

D. at

8. He often ________ his teeth after having meals.

A. has

B. brushes

C. washes

D. eats

Exercise 3. Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. your/ work/ mother/ Where/ does?

___________________________________________________?

2. 6 o’clock/ gets/ Linda/ up/ always/ at.

___________________________________________________.

3. you/ Do/ playing/ like/ volleyball?

___________________________________________________?

4. than/ brother/ dad/ my/ my/ is/ taller.

___________________________________________________?

Exercise 4. Nối cột A với cột B

AB

1. When is Christmas?

2. What time do you go to school?

3. Would you like some cakes?

4. What does Tony do?

5. Is Peter tall?

a. He is a singer.

b. It’s on December, 25th.

c. No, he isn't.

d. No, thanks

e. I go to school at 7.

Exercise 5. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu.

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. Lily's sister is _________ years old.

2. Lily's mother is ______ than her father.

3. Lily is the ______ of her family.

4. Lily's father is a ________

5. There are ______ members in Lily's family.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - C; 7 - D; 8 - B;

Exercise 3. Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - Where does your mother do?

2 - Linda gets up at 6 o'clock.

3 - Do you like playing volleyball?

4 - My dad is taller than my brother.

Exercise 4. Nối cột A với cột B

1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - c;

Exercise 5. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu.

1 - eleven; 2 - shorter; 3 - smallest; 4 - driver; 5 - four/ 4;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 998
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm