Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề cương giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề cương ôn thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 4 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Choose the correct answer. 

1. What time do you get up?

A. I get up at 6 o'clock.

B. It's 6 o'clock.

2. What does your mother do?

A. He is a nurse.

B. She is a nurse.

3. ________________________- Yes, please. I love apple.

A. Would you like some milk?

B. Would you like an apple?

4. What does he look like?

A. He is tall.

B. She is thin.

5. What time is it?

A. 3 p.m.

B. At 3 p.m.

Read and choose the correct words. 

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks.

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house.

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk.

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match. 

1. What time do you go home?A. October, 20th.
2. Would you like some beef?B. She is slim.
3. What does she look like?C. At 4.30 p.m.
4. Where does your brother work?D. No, thanks.
5. When's the Teachers' Day?E. He works in the office.

Read and number the sentence to make a complete conversation.

I clean and decorate the house.
I visit my grandparents.
My favorite food is beef.
0Hello, Jennie. What do you do before Tet?
What's your favorite food at Tet?
What do you do during Tet?

Reorder the word.

1. time/ What/ is/ it?

_______________________

2. pork/ Would/ like/ some/ you/ ?

_______________________

3. milk/ My/ drink/ favorite/ is/ ./

_______________________

4. hospital/ My/ works/ the/ brother/ at/ ./

_______________________

5. give/ teacher/ on/ I/ Teachers'/ Day/ flowers/ to/ my/ ./

_______________________

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Read and choose the correct words.

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks.

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house.

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk.

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - E; 5 - A;

Read and number the sentence to make a complete conversation.

1I clean and decorate the house.
5I visit my grandparents.
3My favorite food is beef.
0Hello, Jennie. What do you do before Tet?
2What's your favorite food at Tet?
4What do you do during Tet?

Reorder the word.

1 - What time is it?

2 - Would you like some pork?

3 - My favorite drink is milk.

4 - My brother works at the hospital.

5 - I gave flowers to my teacher on Teachers' Day.

Trên đây là Đề cương tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 1.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm