Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

Đề cương giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề cương ôn thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 4 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Choose the correct answer. 

1. What time do you get up?

A. I get up at 6 o'clock. 

B. It's 6 o'clock. 

2. What does your mother do?

A. He is a nurse. 

B. She is a nurse. 

3. ________________________- Yes, please. I love apple.

A. Would you like some milk?

B. Would you like an apple?

4. What does he look like?

A. He is tall. 

B. She is thin.

5. What time is it?

A. 3 p.m.

B. At 3 p.m.

Read and choose the correct words. 

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks. 

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house. 

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk. 

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match. 

1. What time do you go home? A. October, 20th.
2. Would you like some beef? B. She is slim.
3. What does she look like? C. At 4.30 p.m.
4. Where does your brother work? D. No, thanks.
5. When's the Teachers' Day? E. He works in the office.

Read and number the sentence to make a complete conversation.

  I clean and decorate the house.
  I visit my grandparents.
  My favorite food is beef.
0 Hello, Jennie. What do you do before Tet?
  What's your favorite food at Tet?
  What do you do during Tet?

Reorder the word.

1. time/ What/ is/ it?

_______________________

2. pork/ Would/ like/ some/ you/ ?

_______________________

3. milk/ My/ drink/ favorite/ is/ ./

_______________________

4. hospital/ My/ works/ the/ brother/ at/ ./

_______________________

5. give/ teacher/ on/ I/ Teachers'/ Day/ flowers/ to/ my/ ./

_______________________

Read and answer.

Hello. My name is David. I come from America and I am American. I’m a student at an International School. I don’t like meat. I love fish. It’s my favorite food. My mother likes beef. She doesn’t like pork. Chicken is my father’s favorite food. He doesn’t like cheese and butter. Tom is my brother. He is a primary student. He likes student. He likes pizza. It’s his favourite food.

1. Does David like meat?

=>……………………………………………………………………………

2. What is David’s favourite food?

=>……………………………………………………………………………

3. What is his mother’s favorite food?

=>……………………………………………………………………………

4. Does his father like chicken?

=>……………………………………………………………………………

5. What does Tom do?

=>……………………………………………………………………………

6. What is his brother’s favourite food?

=>……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Read and choose the correct words.

1. This is my father. He is (a/an) engineer.

2. (Do/ Would) you like some meat? - No, thanks.

3. (What/ Where) does she do at Tet? - She cleans the house.

4. (What/ How ) is your favorite drink? - Milk.

5. What does (he/ his) father look like?

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - E; 5 - A;

Read and number the sentence to make a complete conversation.

1 I clean and decorate the house.
5 I visit my grandparents.
3 My favorite food is beef.
0 Hello, Jennie. What do you do before Tet?
2 What's your favorite food at Tet?
4 What do you do during Tet?

Reorder the word.

1 - What time is it?

2 - Would you like some pork?

3 - My favorite drink is milk.

4 - My brother works at the hospital.

5 - I gave flowers to my teacher on Teachers' Day.

Read and answer.

1 - No, he doesn't.

2 - Fish is his favorite food.

3 - His mother's favorite food is beef.

4 - Yes, he does.

5 - He is a primary student.

6 - His brother’s favourite food is pizza.

GG dịch

Xin chào. Tên tôi là David. Tôi đến từ Mỹ và tôi là người Mỹ. Tôi là học sinh của một trường quốc tế. Tôi không thích thịt. Tôi yêu cá. Đó là món ăn yêu thích của tôi. Mẹ tôi thích thịt bò. Cô ấy không thích thịt lợn. Gà là món ăn yêu thích của cha tôi. Anh ấy không thích phô mai và bơ. Tom là anh trai của tôi. Anh là học sinh tiểu học. Anh ấy thích sinh viên. Anh ấy thích bánh pizza. Đó là món ăn yêu thích của anh ấy.

Trên đây là Đề cương tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
9 2.560
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm