Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020

I. Circle the odd one out:

1. a. fatherb. motherb. motherd. book
2. a. playb. singc. seea. cat
3. a. hospitalb. filedc. doctord. office
4.a. youngb. tallc. farmerd. slim
5. a. biggerb. fatc. tallerd. shorter

II. Choose the best answer:

6. What time______it?

A. am

B. are

C. is

7. My father is a____________

A. doctor

B. student

C. drivers

8. Nam is _______than Hung

A. tall

B. taller

C. talls

9. How much __________the trousers?

A. are

B. am

C. is

10. I want to _______ tigers

A. sees

B. seen

C. see

11. Would you like to _______for a picnic?

A. go

B. goes

C. gone

12. I’m going________at home

A. stay

B. to stay

C. stays

13. Let’s ________ to sweet shop

A. go

B. goes

C. gone

14. ________ are you from?

A. When

B. Where

C. Who

15. His birthday is ________ December.

A. in

B. on

C. at

III. Reorder the words to make sentences

16. cannot/ English/ but/ speak/ Vietnamese/ Tom/ can/ speak

________________________________

17. many/ chairs/ the/ there/ how/ are/ room/in?

________________________________

18. on/ notebooks/ the/ are/ desk/ the.

________________________________

19. at/ he/ school/ goes/ to/ o’clock/ six.

________________________________

20. she/ singing/ is/ a/ song

________________________________

IV. Read and answer the questions

Hello. My name is Huy. I am a student at Tran Dai Nghia school. I study many subject at school.Today I have English and Maths. During English lessons, I learn to speak English. I like Maths because I like to learn about numbers. I like Science, too. I don’t have Science today. I have it on Monday. I like Science because I like to learn about animals and plants.

21. What’s his name?

________________________________

22. What’s his school?

________________________________

23. What subject does he have today?

________________________________

24. What does he learn during English lesson?

________________________________

25. Why does he like Maths?

________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4

I. Circle the odd one out:

1-d 2-d 3-c 4-c 5-b

II. Choose the best answer:

6-c 7-a 8-b 9-a 10-c

11-a 12-a 13-a 14-b 15-a

III. Reorder the words to make sentences

16. Tom can speak English but cannot speak Vietnamese.

17. How many chairs are there in the room?

18. The notebooks are on the desk.

19. He goes to school at six o’clock.

20. She is singing a song.

IV. Read and answer the questions

21. His name’s Huy

22. His school is Tran Dai Nghia school

23. He has English and Maths

24. He learns to speak English.

25. Because he likes to learn about numbers.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bộ đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020, Bài tập Unit 16 lớp 4 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 2.272
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm