Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 - Đề 3 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi cuối học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 3

 • I. Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer
 • 1.………… is his favourite drink.
 • 2………… you like some lemonade?
 • 3.What does he ………… like? – He’s tall.
 • 4. She is tall and ........
 • 5. What ……… they look like?
 • 6. Trang is ………… than Hoa.
 • 7. ………… is smaller? – Jenny is.
 • 8. The mother is ………… than the sister.
 • Read and do the following tasks.

  My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

  Write True (T) or False (F):

 • 1. Joe is in class 4B.
 • 2. He has a sister.
 • 3. His father is a farmer.
 • 4. His mother works in a hospital.
 • 5. His brother is a driver.
 • 6. Joe is shorter than his brother.
 • 7. He likes beef and lemon juice.
 • Rearrange.
 • 1. doll / for / This/ you/ is.
  This doll is for you.
 • 2. is / My / classroom / big.
  My classroom is big.
 • 3. subjects / What / like / she/ does?
  What subjects does she like?
 • 4. you / do / like / Why/ English?
  Why do you like English?
 • 5. was / I / in/ May / born.
  I was born in May.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm