Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. teacherB. motherC. sisterD. father
2. A. meetB. sitC. thanksD. open
3. A. singB. danceC. cookD. play
4. A. carB. bikeC. motorbikeD. boat
5. A. theseB. thisC. thoseD. they

II. Look at the picture and write the correct words under them

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

6. ................................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

7. ................................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

8. ................................

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

9. ................................

III. Choose the best answer A, B, C or D

10. _____ are Peter and Mary? - They are at the school party

A. Who

B. What

C. Where

D. What time

11. I often do my homework ______ the evening.

A. from

B. at

C. in

D. on

12. My brother goes _______ in the summer.

A. fishing

B. fish

C. to fish

D. fishes

13. They are going to ______ some sports and games

A. read

B. dance

C. walk

D. play

14. Would you like some _____? -Yes, I do

A. Biscuits

B. Football

C. House

D. Dog

15. What _____ is this bag? -It’s white

A. you

B. colour

C. birthday

D. old

16. Can I have a look at the shirt?

A. I don’t know

B. Sure. Here you are

C. Don’t look

D. Fine, thanks

17. Nam gets up __________ 6 o’clock every morning.

A. at

B. on

C. from

D. to

18. What is his job? - He is ____ factory worker

A. his

B. a

C. an

D. one

19. It’s time to go ____ a walk.

A. to

B. at

C. for

D. On

20. What’s your ________ food? - I like chicken.

A. good

B. favorite

C. nice

D. small

IV. Read the text and decide T (true)/ F (false) for each statement.

There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. The weather in spring is usually fine and warm. Summer is always very hot and it often rains. It is a rainy season. It is cool and windy in autumn. Winter is a dry season. It is often cloudy and cold. The days in winter are short and the nights are long.

StatementT/F
21. There are four seasons in Vietnam
22. It’s usually fine and warm in spring
23. It doesn’t rain in summer
24. It’s often cloudy and cold in winter
25. The days in winter are long

V. Put the words in the correct order to have correct sentences:

26. music/to/ you/listen/ last/ night?/ Did/

27. her/ are/ hats./ new/ Those/

28. is/ for/ nice/ The/ sea/ swimming./

29. You/ should/ go/out./ warm/ clothes/ wear/ when/ you/

30. to/ brother/ wants/ My/ a/ footballer./be/

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh

I. Choose the odd one out

A

C

D

D

D

II. Look at the picture and write the correct words under them

6. Shoes

7. Scarf

8. Jumper

9. Blouse

III. Choose the best answer A, B, C or D

10. C

11. C

12. A

13. D

14. A

15. B

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

IV. Read the text and decide T (true)/ F (false) for each statement.

21. T

22. T

23. F

24. T

25. F

V. Put the words in the correct order to have correct sentences:

26. Did you listen to music last night?

27. Those are her new hats.

28. The sea is nice for swimming.

29. You should wear warm clothes when you go out.

30. My brother wants to be a footballer.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm học 2019-2020 (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 1.392
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm