Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 Online số 1

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 4 Online

Đề thi giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What does he do? – He is a…………………….
 • 2. ………did you go to watch the firework displays? – I went to Hoan Kiem Lake.
 • 3. Mai is very happy………………the New Year is coming.
 • 4. My father is a farmer. He works in a………………………
 • 5. My father’s favourite drink is………………………
 • 6. My parents are working on the………………….now.
 • 7. School starts at 8 a.m and………………………..at 4.30 p.m
 • 8. What…………..your uncle do?
 • 9. My husband………………..his job.
 • 10. Lan……………..on the beach last weekend.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 180
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 4

  Xem thêm