Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 là đề thi trực tuyến trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 khái quát kiến thức được học trong chương trình tiếng Anh 4 từ Unit 11 - Unit 15 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Kỳ thi giữa học kì 2 sắp diễn ra, nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi hiệu quả, cũng như thầy cô có tư liệu tham khảo ra đề, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 với đầy đủ các môn, cho các em luyện tập, làm quen với đề và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án

 • I. Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Read and choose the correct answer.
 • 6. What time do you go home? – I go home ______ 5 p.m.
 • 7. _______ does your father do? – He’s a farmer.
 • 8. Would you like some vegetables? - ___________.
 • 9. What’s your favourite drink? – It’s ________.
 • 10. What do they look like? – They are ______ and ______.
 • 11. His sister is _______ than his mother.
 • 12. When’s New Year? – It’s ______ the first _____ January.
 • III. Read and complete.

  hospital; thirty; drinking; breakfast;

  It is six (13) _________. Hana’s family is already hungry. The family is having (14) ________ in
  the kitchen. Hanna and her sister like eating chicken and noodles, and (15) ________ milk for breakfast.

  Her father likes eating vegetable and rice, and drinking orange juice. Her mother likes eating bread and drinking water.

  Her father is a clerk so he goes to his office early. Her mother is a nurse. She works in the (16)
  ______. Hana and her sister are pupils. They go to school at seven o’clock every day.

 • 13 -
  thirty
 • 14 -
  breakfast
 • 15 -
  drinking
 • 16 -
  hospital
 • IV. Order the words.
 • 17. what / grandparents / do / like / your / look/ ?
  What do your grandparents look like?
 • 18. are / their / house / decorating / they /.
  They are decorating their house.
 • 19. father / my / is / brother / than / taller / my / .
  My father is taller than my brother.
 • 20. grandparents / Tet / visit / our / we / at / .
  We visit our grandparents at Tet.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm