Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Nhìn tranh và viết

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh1. ….…………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh2. ….…………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh3. ….…………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh4. ….…………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh5. ….…………..Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh6. ….…………..

II. Chữa các từ sau cho đúng:

7. Banalna => _________________

8. Mielk => ___________________

9. Buqs => ___________________

10. Stutdent => _______________

III. Chọn đáp án đúng nhất:

11. Mary studies Maths _____ 7 a.m _____ 8a.m on Sunday

A. to/at

B. from/in

C. from/to

D. on/to

12. Can you swim? - ________

A. No, I can

B. No, thanks

C. Yes, I can’t

D. Yes, I can

13. It’s time to go ____ a walk

A. to

B. at

C. for

D. on

14. ______ do you live? I live in Hanoi

A. How

B. When

C. What

D. Where

15. _______ a round ball

A. Is it

B. It is

C. What is

D. They are

16. ______ did you come back from Singapore? - I came back last weekend

A. Who

B. When

C. How

D. Why

17. They are going to _____ some sports and games.

A. read

B. dance

C. walk

D. play

18. She _____ got brown hair

A. have

B. has

C. having

D. to have

19. He is very happy ______ the Children’s Day is coming

A. and

B. or

C. by

D. because

20. Linda is going to the supermarket ____ her mother.

A. with

B. to

C. in

D. on

IV. Nối

21. Why don’t we go to the movies tonight?A. 150.000 dong
22. How much is the shirt?B. It’s my phone number
23. What is this?C. Yes, it is
24. What is your mother’s phone number?D. Great idea
25. Is this your dad’s phone number?E. 0125 368 742

V. Đọc và đoạn văn và chọn T (Đúng) /F (Sai) cho mỗi câu sau

This is Mary.She is a pupil at Oxford Primary School. Now she is having a Science lesson. It is her favorite subject. She is reading a text on animals. And that is Phong. He is Mary’s friend. He is doing a crossword puzzle about animals.

StatementT/F
26. Mary is a pupil at Oxford Primary School
27. She is studying Maths
28. Science is her favorite subject
29. Phong is Mary’s friend
30. Phong is doing his homework

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Anh - Đề 3

I. Nhìn tranh và viết

1. Fish tank

2. Read

3. Listen to music

4. Doctor

5. Hospital

6. Play football

II. Chữa các từ sau cho đúng:

7. Banana

8. Milk

9. Bus

10. Student

III. Chọn đáp án đúng nhất:

11. C

12. D

13. C

14. D

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. A

IV. Nối

21. D

22. A

23. B

24. E

25. C

V. Đọc và đoạn văn và chọn T (Đúng) /F (Sai) cho mỗi câu sau

26. T

27. F

28. T

29. T

30. F

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2, Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.734
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm