Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Tiếng Anh lớp 4 tập 1 Unit 2 I'm from Japan

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 tập 1 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 2: I'm from Japan hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

I. Complete each word.

1. JA_ANE_E

a. P/ R

b. P/S

c. F/ S

d. Q/ S

2. MA_AY_IA

a. L/ S

b. L/ R

c. N/ S

d. N/ R

3. _OR_A

a. J/ I

b.K/ I

c. S/ I

d. K/ E

4. A_ST_A_IA

a. U/ R/ N

b. U/ E/ L

c. U/ R/ R

d. U/ R/L

5. A_E_ICA

a. M/ R

b. R/ R

c. N/ R

d. S/ R

II. Choose the odd one out.

6. a. Englandb. Americanc.Japanesed. Vietnamese
7. a. Good morningb.Goodbyec. Good eveningd.Good afternoon
8. a. Firstb.Secondc.Fourd.Ninth
9.a.Januaryb.Octoberc.Decemberd.Thursday
10. a.Tenthb.Tuesdayc.Wednesdayd.Sunday

III. Choose the correct answer.

11. There _________ three cats under the table.

a. Is

b. Do

c. Does

d. Are

12. They are __________ soccer in the playground.

a. Playing

b. Plays

c. Play

d. Playes

13. Hakin is from _______ . Her personality is Malaysian.

a. Japan

b. America

c. Vietnam

d. Malaysia

14. Nga: Welcome to Japan !

Tom: _________

a. Yes

b. Thank you

c. No

d. Ok

15. Trung : What nationality are you ?

Tom : ___________

a. I'm American

b. I'm America

c. I'm from American

d. I'm from America

16. ____________ nationality is he?

a. What

b. Where

c. Who

d. When

17. Are they Japanese? – _________

a. Yes, they are

b. No, they are

c. Yes, they are Vietnamese

d. No, it isn’t

18. We have English __________ Mondays and Thursdays.

a. In

b. On

c. From d. To

19. A: Where are you from, Hakim?

B: ________________

a. Thank you.

b. Malaysia.

c. I'm Malaysian.

d. My name's Hakim.

20. We have English __________ Mondays and Thursdays.

a. In

b. On

c. From

d. To

IV. Find the mistake in each sentence.

21. Where do she live?

a. Where

b. She

c. Live

d. Do

22. I’m am from England

a. Am

b. From

c. I’m

d. England

23. We come from Australian.

a. Come

b. From

c. We

d. Australian

24. Where are your from?

a. Where

b. Are

c. Your

d. From

25. I come from British.

a. British

b. Come

c. From

d. I

V. Translate into English.

26. Anh ấy đến từ Hàn Quốc.

a. He is from Korea.

b. He is come from Korea.

c. He come from Korea.

d. He is Korean.

27. Lan là người Việt Nam.

a. Lan comes from Vietnam.

b. Lan is Vietnam

c. Lan is Vietnamese.

d. Lan is personality Vietnam.

28. Rất vui được gặp bạn.

a. See you again.

b. Nice to meet you too.

c. Nice too meet you.

d. Nice to meet you.

29. Quốc tịch của bạn là gì?

a. What are you from?

b. Where is your house?

c. What’s your personality?

d. What do you live?

30. Họ đến từ nhiều nước khác nhau.

a. They come from different countries.

b. They comes from different countries.

c. They come from different country.

d. They comes from different country.

Đáp án

1 - b2 - a3 - d4 - d5 - a6 - a7 - b8 - c9 - d10 - a
11 - d12 - a13 - d14 - b15 - a16 - a17 - a18 - b19 - b20 - b
21 - d22 - a23 - d24 - c25 - a26 - a27 - c28 - c29 - c30 - a

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 4.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm