Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Bài tập unit 2 lớp 4 I'm from Japan có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 từng từng Unit năm 2021 - 2022, đề luyện tập tiếng Anh 4 Unit 2: I'm from Japan có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình đã học SGK tiếng Anh lớp 4 tập 1 unit 2 của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh Unit 2 lớp 4 tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

I. Choose the odd one out.

1. A. JapaneseB. VietnameseC. EnglishD. America
2. A. Good afternoonB. GoodbyeC. Good eveningD. Good evening
3. A. FirstB. SecondC. FifthD. Four
4. A. MondayB. JanuaryC. OctoberD. August
5. A. TuesdayB. ThursdayC. birthdayD. Wednesday

II. Look and match:

1. Is your friend Vietnamese?

A. Dinh Ngoc Lan.

2. Hello. What’s your full name?

B. I am from Australia.

3. Where are you from?

C. Yes, he is.

4. How old are you?

D. I am nine years old.

III. Choose the correct answer:

1. There .................................... three cats under the table.

A. Is

B. do

C. does

D. are

2. She .................................... from Malaysia.

A. Am

B. is

C. are

D. be

3. This is my friend. .................................... is Nam.

A. I

B. we

C. she

D. he

4. Hakim is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.

A. Our

B. my

C. her

D. his

5. Nice to meet you, .................................... .

A. Two

B. to

C. too

D. again

6. Where’s .................................... mother from?

A. You

B. do

C. does

D. your

7. How many books .................................... Lan have?

A. Do

B. is

C. does

D. are

8. Linda is .................................... England.

A. X

B. a

C. from

D. an

9. They are .................................... soccer in the playground.

A. Playing

B. play

C. plays

D. playes

10. Tony is from Australia. He is .................................... .

A. Australia

B. Australias

C. Autralia

D. Australian

IV. Reorder these words to make completely sentence

1. To/ meet/ nice/ you

_________________________________________

2. Are/ from/ you/ where/ ?

_________________________________________

3. City/ I/ from/ am/ Ho Chi Minh/ Vietnam

_________________________________________

4. Are/ you/ nationality/ what/?

_________________________________________

5. Am/ I/ Vietnamese

_________________________________________

V. Fill in the blank:

Viet Nam, Hello, Japan, Nam, Japanese, Vietnamese

Nam: (1) .................................... , I’m Nam.

Akiko: Hi, (2) .................................... . I’m Akiko.

Nam: Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?

Akiko: I’m from (3) .................................... . I’m (4) .................................... . And you?

Nam: I’m from (5) .................................... . I’m (6) ....................................

VI. Read the passage and answer the question

Hi. My name is Tommy. I’m ten years old. I am a pupil. I am in class 4A in Cambridge Primary School. I am from America.

This is my friends, Mary. She is eleven years old. She is a pupil, too. She is from London.

1. What’s his name?

___________________________________

2. How old is he?

___________________________________

3. What does he do?

___________________________________

4. Where is he from?

___________________________________

5. What’s her name?

___________________________________

6. How old is she?

___________________________________

7. What does she do?

___________________________________

8. Where is she from?

___________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

II. Look and match:

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D;

III. Choose the correct answer:

1 - D; 2 - B; 3 - D; 4 - D; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - A; 10 - D;

IV. Reorder these words to make completely sentence

1 - Nice to meet you.

2 - Where are you from?

3 - I am from Ho Chi Minh city, Vietnam.

4 - What nationality are you?

5 - I am Vietnamese.

V. Fill in the blank:

1. Hello; 2. Nam; 3. Japan; 4. Japanese; 5. Viet Nam; 6. Vietnamese

VI. Read the passage and answer the question

1 - His name is Tommy.

2 - He is ten years old.

3 - He is a pupil.

4 - He is from America.

5 - Her name is Mary.

6 - She is eleven years old.

7 - She is a pupil.

8 - She is from London.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tên tôi là Tommy. Tôi mười tuổi. Tôi là học sinh. Tôi học lớp 4A trường Tiểu học Cambridge. Tôi đến từ Mỹ.

Đây là bạn của tôi, Mary. Cô là mười một tuổi. Cô ấy cũng là một học sinh. Cô ấy đến từ London.

Download Đề thi và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
39 8.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm