Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, tài liệu bài tập Unit 11 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung Unit 11: What time is it? giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức hiệu quả.

1. Circle the correct answer. ( Khoanh tròn đáp án đúng nhất ).

1. What time does he get up?

A. At six thirty.

B. Sometimes.

C. I like to get up.

2. When does he go to school?

A. I go to school from Monday to Friday.

B. He goes to school at 7a.m o’clock.

C. Linda comes back home.

3. When does she do homework?

A. In a park.

B. At home at eight o’clock.

C. They read books.

4. When does he go to bed?

A. He usually goes swimming.

B. Yes, I go to bed.

C. At nine thirty p.m.

2. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ ) Có hoặc Không).

She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school near the market. They take the school by bicycle. Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

1. Trinh is 9 years old.

2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.

3. Trinh’s father is a lawyer.

4. Trinh’s mother is a teacher.

5. Trinh has three brothers.

3. Matching

A

B

1. Hi Nam, How are you?

a. Yes, I do.

2. I’m fine, thanks. What are you doing?

b. I go to school at seven o’clock.

3. Do you like English?

c. I’m well. And you?

4. What time do you go to school?

d. I have lunch at 12 o’clock.

5. What time do you have lunch?

e. I’m learning English.

4. Matching

A

B

0. What’s your name?

a. My name’s Hung

1. Where is Alan from?

b. Yes, she does.

2. I’m sorry. I’m late.

c. I like Music and science.

3. What subjects do you like?

d. Yes, I can.

4. Can you play football?

e. Not at all.

5. Does she like English?

f. There are twelve books.

6. How many books are there on the shelf?

g. He is from Singapore

ĐÁP ÁN

1. Circle the correct answer. ( Khoanh tròn đáp án đúng nhất ).

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - C

2. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ ) Có hoặc Không ).

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - No

3. Matching

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d

4. Matching.

0 - a; 1 - g; 2 - e; 3 - c; 4 - d; 5 - b; 6 - f

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
25 4.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm