Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Bài tập từ vựng Unit 12 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

A. Nurse

B. Doctor

C. Worker

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

A. Driver

B. Teacher

C. Farmer

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

A. Policeman

B. Singer

C. Farmer

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

A. Driver

B. Dentist

C. Waiter

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

A. Driver

B. Singer

C. Teacher

Exercise 2: Read and complete

woman

university

studies

farm

worker

My name is Thu Ha. I am eleven years old. This is my family. This man is my father. He is a (1) ________. He works for Hoa Phat Group. This (2) __________ is my mother. She is a farmer. She works on a farm. There are some pigs and sheep on her (3) __________. This young man is my brother. He is a student at Hanoi Polytechnic University. He (4) __________ Information Technology. And this is my sister. She is a student, too. She studies at Commerce (5) __________. I am the youngest member in my family. I am a pupil at Lotus Primary School.

Exercise 3: Read and match

1. Where does your father work?

A. She likes drawing a picture

2. How many workers are there in the factory?

B. My father works in a bank

3. What is her hobby?

C. She works in a hospital

4. What time does she go to school?

D. There are forty-five workers in the factory

5. Where does she work?

E. She goes to school at eight o’clock in the morning

Exercise 4: Choose the odd one out

1. A. farmer

B. month

C. nurse

D. teacher

2. A. ruler

B. worker

C. book

D. desk

3. A. pupil

B. notebook

C. pencil

D. rubber

-The end-

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C

Exercise 2: Read and complete

1. worker

2. woman

3. farm

4. studies

5. university

Exercise 3: Read and match

1. B

2. D

3. A

4. E

5. C

Exercise 4: Choose the odd one out

1. B

2. B

3. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 nâng cao: Where were you yesterday?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 467
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm