Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 4 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I/- SẮP XẾP THÀNH TỪ HOÀN CHỈNH

1. N M A Y O D → ……………………………………

2. U S A N Y D → ……………………………………

3. T S A A U D R Y → ……………………………………

4. T Y U R H S A D → ……………………………………

Đáp án: 1. Monday; 2. Sunday; 3. Saturday; 4. Thursday

II/- DÙNG TỪ TRONG KHUNG ĐỂ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

CAN; IN; SUBJECTS; FROM

1. My father’s friends are ……………..Singapore.

2. When’s your birthday ? - It’s ……………..May.

3. What ……………..did you like when you were a child?

4. I ……………..swim.

Đáp án: 1. from; 2. in; 3. subject; 4. can

III/- NỐI

A

B

1. Where are your grandma from ?

A. I had Maths and English.

2. What subjects did you have yesterday ?

B. She is from Vietnam

3. What subject do you like ?

C. Her name is Linda

4. What’s her name ?

D. I like Music

Đáp án: 1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C

IV/- CHỌN ĐÁP ÁN A, B HOẶC C ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CÂU SAU:

1. ……………..are you from?

A. Where

B. What

C. When

2. He ……………..from England.

A. Am

B. is

C. are

3. When’s your birthday? - It’s ……………..August.

A. On

B. in

C. From

4. I can……………..football.

A. Ride

B. like

C. play

5. What subjects do you ……………..today?

A. Play

B. have

C. ride

6. When’s your birthday ? - It’s in……………..

A. Monday

B. Saturday

C. January

7. What subjects do you ……………..? - I like Maths and English.

A. Like

B. have

C. Do

8. ……………..do you have Maths ? - I have it on Monday.

A. What

B. Where

C. When

V/- DỊCH ĐOẠN VĂN RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Hi, my name is Nam. I am ten years old. I am a student. At school, I have many subjects such as: Maths, Vietnamese, English, Science, Music and Art. I like Music because I sing many songs during Music lessons. Today, I have Maths, English and Vietnamese. I do not go to school on Saturday and Sunday.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. What subject does Nam like ?.....................................................................................

2. What subjects does he have today ?........................................................................…

Đáp án:

1. He like Music.

2. Today, he has Maths, English an Vietnamese.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.543
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm