Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4

Đề luyện thi môn tiếng Anh lớp 4 giữa học kỳ 1 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Circle the odd one out: (2ms)

1. A. roundB. squareC. triangleD. box
2. A. inB. theC. onD. between
3. A. bookB. rulerC. eraserD. kites
4. A. oneB. treeC. threeD. five
5. A. sunnyB. rainingC. snowyD. happy
6. A. bigB. carC. littleD. long
7. A. catB. dogC. kiteD. fish
8. A. puzzleB. kiteC. ballD. play

II. Choose the best answer: (2ms)

1. How ……….. are you?

A. old

B. is

C. birthday

2. Hi, ………… Nhi.

A. I

B. I’m

C. she

3. How many people ……… there in your family?

A. Is

B. are

C. am

4. How are you?

A. I five

B. I’m fine, thanks.

C. I’m five, thanks.

5. There ………… three cats in my house.

A. Is

B. am

C. are

6. There ………….an apple on the table.

A. Is

B. are

C. am

7. Can you play football?

A. Yes, I do.

B. yes, I can’t.

C. yes, I can.

8. Is this a ruler?

A. No, it isn’t

B. No, it is

C. No, I do

III. Make the sentences: (2ms)

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. many/ flowers/ how/ there/ are/?

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ yo-yo/ with/ the/?

……………………………………………………………………………

4. weather/ How/ the/ is/?

……………………………………………………………………………

Đáp án

1. How old is she?

2. How many flowers are there?

3. Can you play with the yo - yo?

4. How is the weather?

IV. Fill the blanks: (2ms)

1. Flo__er

2. Bir__ __day

3. S__nny

4. Rai__aing

5. Tr__ ___

6. Sn__wy

7. Jump___ope

8. Cr__ ___on

Đáp án:

1. Flower; 2. birthday; 3. sunny; 4. raining; 5. tree; 6. snowy; 7. jump rope; 8. crayon

V. Answer the questions: (2ms)

1. Is it the kite?

A. Four.

2. Where is the cat?

B. It is snowy.

3. How is the weather?

C. It is on the desk.

4. How many trees are there?

D. Yes, it is.


Đáp án: 1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.750
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm