Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 4, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra giữa kì lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. night

B. nine

C. autumn

D. neck

2. A. class

B. cook

C. child

D. comb

3. A. bed

B. comb

C. book

D. bear

Exercise 2: Read and circle the correct word

1. Her/ She birthday is on the seventh of November

2. I visit my grandparents/ January at the weekend

3. Today is the sixteen/ sixteenth of March

4. What do/ does your sister do on Tuesdays?

5. My birthday is on/ in the thirty first of May

Exercise 3: Choose the best answer

1. Tom’s birthday is on the second of _____________.

A. June

B. Thursday

C. year

2. What ________ are you? - I’m English

A. tomorrow

B. Japan

C. nationality

3. Where is he from? - He is from _________.

A. Japanese

B. English

C. England

4. See you tomorrow. - ___________________.

A. My name’s Linda

B. See you again

C. Good evening

5. What _____ is it today? - It’s Sunday

A. day

B. week

C. year

6. Miss Hien is ________ Maths teacher.

A. she

B. her

C. hers

7. ________ is a peaceful city.

A. Vietnam

B. Hanoi

C. England

8. When do you _________ Maths, Linh? - I have it on Mondays and Wednesdays.

A. has

B. have

C. haves

Exercise 4: Read and match

1. When’s

 

A. tenth of June

2. What day is

 

B. your birthday?

3. It’s on the

 

C. in the evening

4. What does he

 

D. it today?

5. I play chess

 

E. do on Thursday?

Exercise 5: Read and answer the question

Hello, I’m Kim. I go to school every morning from Monday to Friday. On Tuesday and Thursday afternoons, I go swimming. On Monday, Wednesday and Friday afternoons, I go to football class. I do not go to school at the weekend. On Saturdays, I visit my grandparents. On Sundays, I have a picnic with my family in the morning and help parents in the afternoon

1. Does she go to school from Monday to Saturday?

_______________________________________________________________

2. What days does she go swimming?

_______________________________________________________________

3. When does she go to football class on Wednesday?

_______________________________________________________________

4. What does she do on Sunday?

_______________________________________________________________

5. Does she visit her grandparents on Sunday?

_______________________________________________________________

Exercise 6: Put the right verb form in the bracket.

1. The children (play) __________ hide-and-seek in the yard

2. John (go) ________ swimming on Saturdays

3. Tram Anh often (do) _________ homework after school

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. Sunday/ My/ often/ mother/ supermarket/ goes/ the/ to/ on

_______________________________________________________________

2. you/ the/ do/ What/ morning?/ do/ in

_______________________________________________________________

3. school/ I’m/ I’m/ for/ late/ sorry./

_______________________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra giữa kì lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Read and circle the correct word

1. Her birthday is on the seventh of November

2. I visit my grandparents at the weekend

3. Today is the sixteenth of March

4. What does your sister do on Tuesdays?

5. My birthday is on the thirty first of May

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. C

3. C

4. B

5. A

6. B

7. B

8. B

Exercise 4: Read and match

1. B

2. D

3. A

4. E

5. C

Exercise 5: Read and answer the question

1. No, she doesn’t

2. She goes swimming on Tuesday and Thursday afternoons

3. She goes to football class in the Wednesday afternoons

4. On Saturdays, she visits her grandparents

5. No, she doesn’t

Exercise 6: Put the right verb form in the bracket.

1. The children (play) _____play_____ hide-and-seek in the yard

2. John (go) ___goes_____ swimming on Saturdays

3. Tram Anh often (do) ____does_____ homework after school

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. My mother often goes to the supermarket on Sunday.

2. What do you do in the morning?

3. I’m sorry. I’m late for school

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.703
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1

Xem thêm