Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 - 2021, đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 mới Unit 1 - 5 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Chọn từ khác loại.

1. A. ScienceB. VietnamC. EnglishD. Vietnamese
2. A. WellB. WhatC. WhoD. Why
3. A. mapB. photoC. posterD. Australia
4. A. CookB. walkC. GoD. Does
5. A. todayB. MondayC. FridayD. Thursday

II. Cho dạng đúng của các động từ sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B

AB

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What do they have on Monday?

a, No, she cann't.

b, They have Math and PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietnam.

IV. Hoàn thành hội thoại dựa vào các từ cho trước. 

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice to meet you.

Anna: Nice to (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing and dance. Do you like playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want to learn to play it.

Anna:  I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. Cho dạng đúng của các động từ sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Hoàn thành hội thoại dựa vào các từ cho trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 4.921
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm