Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi - Diện tích hình thoi

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi, diện tích hình thoi bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về hình thoi, tính diện tích hình thoi, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1.

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Trong hình thoi ABCD:

AB không song song với DC □

AB vuông góc với AD □

Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song là AB và CD □

AB = BC = CD = DA □

Câu 2.

Trong các hình dưới đây:

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

a) Hình nào là hình thoi

b) Hình nào là hình bình hành

c) Hình nào là hình chữ nhật

d) Hình nào là hình vuông

Câu 3.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình vuông hoặc hình thoi:

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Câu 4.

Viết tiếp vào ô trống

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Câu 5.

Một hình thoi có diện tích 4dm, độ dài một đường chéo là 3/5 dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Câu 6.

Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 70m và 300m. Tính diện tích khu đất đó.

Câu 7.

Khoanh vào chữ đặt trước hình có diện tích lớn nhất:

A. Hình vuông có cạnh là 5cm.

B. Hình chữ nhật có chiều dài 6cm và chiều rộng 4cm.

C. Hình bình hành có diện tích là 20cm2.

D. Hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 6cm.

Đáp án Bài tập Toán lớp 4

Câu 1

a) S

b) S

c) S

d) Đ.

Câu 2.

a) Hình thoi là các hình: (3) và (6)

b) Hình bình hành là các hình: (2) và (5)

c) Hình chữ nhật là các hình: (4) và (7)

d) Hình vuông là các hình: (1) và (8)

Câu 3: Học sinh tự vẽ

Câu 4.

Các số đo diện tích viết vào ô trống lần lươt là: \frac{1}{4} cm2; \frac{4}{25} m2; 2 dm2.

Câu 5.

HD: Độ dài đường chéo thứ hai là:

(4 x 2) : 3/5 = 40/3 (dm)

Câu 6.

HD: Diện tích khu đất là:

(70 x 300) : 2 = 10500 (m2)

Câu 7.

Khoanh D

Giải Bài tập Hình thoi - Diện tích hình thoi

Trắc nghiệm Hình thoi - Diện tích hình thoi

Trắc nghiệm Hình thoi:

Trắc nghiệm Diện tích hình thoi:

Đánh giá bài viết
23 15.968
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm