Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, bài tập Unit 17 tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 Unit 17 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Complete and read aloud.

1. B_OU_E

2. _UMP_R

3. S_AR_

4. _EA_S

5. D_E_S

6. CL_TH_S

7. SH_R_S

8. T-_HI_T

9. _H_RT

Use the given word and make questions, answer with "How much".

1. Jeans/ 150000 dong.

2. Dress/ 200000 dong.

3. T-shirt/ 115000 dong.

4. sandals/ 175000 dong.

5. shoes/ 100000 dong.

Choose the correct answer.

1. Children often wear new ................. at Tet. (books/ pens/ flowers/ clothes)

2. Lan’s wearing ................. dress now. (pink/ shoes/ much/ time)

3. How much ................. your shoes? (is/ are/ am/ was)

4. The ................. are on my feet. (shoes/ scarf/ blouse/ T-shirt)

5. My brother likes................. blue jeans and white T-shirt. (wearing/ eating/ eats/ wears)

6. The black sandals ................. seventy thousand dong. (am/ was/ is/ were)

7. What................. is the T-shirt? – it’s yellow. (time/ much/ colour/ food)

8. How................. are the caps? (many/ much/ old/ time)

9. ................. shoes are one hundred thousand dong. (this/ that/ those/ they)

ĐÁP ÁN

Complete and read aloud.

1. BLOUSE

2. JUMPER

3. SCARF

4. JEANS

5. DRESS

6. CLOTHES

7. SHIRTS

8. T-SHIRT

9. SHIRT

Use the given word and make questions, answer with "How much".

1 - How much are the jeans?

They are 150000 dong.

2 - How much is the dress?

It is 200000 dong.

3 - How much is the T-shirt?

It is 115000 dong.

4 - How much are the sandals?

They are 175000 dong.

5 - How much are the shoes?

They are 100000 dong.

Choose the correct answer.

1 - clothes; 2 - pink; 3 - are; 4 - shoes; 5 - wearing;

6 - are; 7 - colour; 8 - much; 9 - Those;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm