Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt? có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, bài tập Unit 17 tiếng Anh 4 How much is the T-shirt? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 Unit 17 How much is the T-shirt? có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Complete and read aloud.

1. B_OU_E

2. _UMP_R

3. S_AR_

4. _EA_S

5. D_E_S

6. CL_TH_S

7. SH_R_S

8. T-_HI_T

9. _H_RT

Use the given word and make questions, answer with "How much".

1. Jeans/ 150000 dong.

2. Dress/ 200000 dong.

3. T-shirt/ 115000 dong.

4. sandals/ 175000 dong.

5. shoes/ 100000 dong.

Choose the correct answer.

1. Children often wear new ................. at Tet. (books/ pens/ flowers/ clothes)

2. Lan’s wearing ................. dress now. (pink/ shoes/ much/ time)

3. How much ................. your shoes? (is/ are/ am/ was)

4. The ................. are on my feet. (shoes/ scarf/ blouse/ T-shirt)

5. My brother likes................. blue jeans and white T-shirt. (wearing/ eating/ eats/ wears)

6. The black sandals ................. seventy thousand dong. (am/ was/ is/ were)

7. What................. is the T-shirt? – it’s yellow. (time/ much/ colour/ food)

8. How................. are the caps? (many/ much/ old/ time)

9. ................. shoes are one hundred thousand dong. (this/ that/ those/ they)

Write questions for the answers.

1. The pair of black shoes is five hundred thousand dong.

=> ………………………………………………………………………………

2. That pink shirt is ninety thousand dong.

=> ………………………………………………………………………………

3. That fan is orange and black.

=> ………………………………………………………………………………

4. The jackets are black.

=> ………………………………………………………………………………

5. Peter usually wears white shirts and trousers when he goes to school.

=> ………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Complete and read aloud.

1. BLOUSE

2. JUMPER

3. SCARF

4. JEANS

5. DRESS

6. CLOTHES

7. SHIRTS

8. T-SHIRT

9. SHIRT

Use the given word and make questions, answer with "How much".

1 - How much are the jeans?

They are 150000 dong.

2 - How much is the dress?

It is 200000 dong.

3 - How much is the T-shirt?

It is 115000 dong.

4 - How much are the sandals?

They are 175000 dong.

5 - How much are the shoes?

They are 100000 dong.

Choose the correct answer.

1 - clothes; 2 - pink; 3 - are; 4 - shoes; 5 - wearing;

6 - are; 7 - colour; 8 - much; 9 - Those;

Write questions for the answers.

1. The pair of black shoes is five hundred thousand dong.

=> …………How much is the pair of black shoes?…………………

2. That pink shirt is ninety thousand dong.

=> …………How much is that pink shirt?………………

3. That fan is orange and black.

=> ……………What color is that fan?………………

4. The jackets are black.

=> ……………What color are the jackets?……………

5. Peter usually wears white shirts and trousers when he goes to school.

=> ……………What does Peter usually wear when he goes to school?…………………

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 mới có đáp án How much is the T-shirt?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm