Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 Tải nhiều

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021, Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 1 - 10 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm cuối kì 1 lớp 4.

Xem thêm: 3 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 - 2022

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án năm 2021

Quý thầy cô và các bậc phụ huynh click vào từng đường link để tham khảo và download các đề thi kèm theo đáp án và file nghe. Bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

1. Đề cương học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

- Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - 2022

- Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021

2. Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2021

- Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án

- 5 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm 2021

- 3 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe

- 3 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 - 2022

- 2 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021

- 2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Family and Friends

- 2 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends

3. Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

- Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2

- Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án năm 2021

- Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 - 2022 số 2

- Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 3

- Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2021 số 1

- Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2021 số 2

- Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 sách Family and Friend 4 - Đề 1

- Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 - Đề 4 (có file nghe)

- Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 - Đề 5 (có file nghe)

II. Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Read and match

1. Where are you from?A. He can play the guitar.
2. What day is it today?B. She made puppet.
3. What can he do?C. I'm from Viet Nam.
4. What's she doing?D. It's Sunday.
5. What did Linda do yesterday?E. She is singing.

Complete the passage

funny, America, classmate, English club

This is my new ........(1)..... His name is Peter . He is from .........(2).......... He can sing many Vietnamese songs. In his leisure time, he goes to..............(3)................ He is ............(4)......... there.

III. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Read and match.

1. What did you do yesterday?A. I was in the library.
2. Where is your school?B. He is reading comic.
3. What subjects do you have today?C. It is on Duy Tan street.
4. Where were you yesterday?D. I visited my grandmother.
5. What is he doing?E. English and PE.

Read and choose the correct answer.

1. What (is/ are) Lan and Duy doing?

2. Who/ What did you do last night? - I (go/ went) to the cinema with my sister.

3. What do/ does she like doing? - She likes playing the piano.

4. Where's your house? - It is (at/ on) 56 Duy Tan street.

5. He is (read/ reading) story.

IV. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 - 2021

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening
2. A. cookB. listenC. playD. were
3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today
4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday
5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don't like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent's.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When do you have English?

A. I don't have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

V. Đề tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. afternoonC. eveningD. birthday
2. A. EnglandB. AmericaC. VietnameseD. Japan
3. A. swimB. JanuaryC. MarchD. May
4. A. rideB. badmintonC. danceD. play
5. A. ThursdayB. MondayC. FridayD. week

II. Choose the best answers.

1. What ……………… your phone number? – It’s 035 478 65281.

A. am

B. is

2. They are 10 years ………………

A.old

B.age

3. ……………… you like some chocolate? – Yes, please.

A. Will

B. Would

4. What is ……………… favorite subject? – I like Geography.

A. his

B. your

5. .……………… do you have Math? – I have Math on Tuesday.

A. When

B. Where

Trên đây là Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh hay và chọn lọc. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
16 4.582
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm