2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Family and Friends

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em học sinh Bộ 2 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 Family and Friends có đáp án - Đề số 1

I. Circle the odd one out. 

1. A. uncleB. sisterC. family
2. A. oneB. thirdC. four
3. A. GiraffeB. henC. Cow
4. A. MarchB. MondayC. February
5. A. KoreaB. AustraliaC. Vietnamese

II. Reorder. 

1. from/ you/ Where/ are/ ?/

____________________________

2. May/ your/ Is/ in/ birthday/ ?/

____________________________

3. winter/ favorite/ Her/ season/ is/ ./

____________________________

4. taking/ He/ photos/ like/ ./

____________________________

5. together/ play/ Let's/ ./

____________________________

III. Fill the blanks. 

TV; Their; use; crayons; is

1. _____ house is small.

2. Lan has twenty _______.

3. Can you _____ the camera?

4. I like watching _______.

5. There ______ a TV in my house.

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

II. Reorder.

1 - Where are you from?

2 - Is your birthday in May?

3 - Her favorite season is winter.

4 - He likes taking photos.

5 - Let's play together.

III. Fill the blanks.

1 - Their; 2 - crayons; 3 - use; 4 - TV; 5 - is;

Đề thi học kì 1 family and friends 4 có đáp án - Đề số 2

I. LISTENING

1. Listen and number

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

2. Listen and draw lines.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình FF

II. Read the words. Write them in the correct boxes.

zoo

apple

Literature

hospital

grapes

English

mango

Math

bank

banana

History

airport

subjects

fruits

places

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

III. Read and match.

1.

When do you have English?

a.

No, she doesn’t.

1________

2.

Does she have milkshake?

b.

I like balloons.

2________

3.

Where’s your bed?

c.

We have it on Saturday.

3________

4.

Where does she work?

d.

She works in a hospital.

4________

5.

What do you like?

e.

It’s in my bedroom.

5________

IV. Re-arrange the words.

1. the/ is/ computer/ This/ new/.

___________________________________________________________

2. you/ Do/ noodles/ have/?

___________________________________________________________

3. English/ have/ we/ Monday/ on/ ? / Do

___________________________________________________________

4. time/ is/ it/ What?

___________________________________________________________

5. balloons/ doesn’t/ He/ like/.

___________________________________________________________

V. Read and fill in the correct circle.

My name’s Anh. This is my classroom.

The tables are long. There’s a big board and there are two computers. There are big posters on the wall. There are pictures, too. Can you see my picture? It’s a picture of my family. My teacher is Miss Tam. I like her.

1. The girl’s name is________.

A. Lan

B. Anh

C. Kim

2. There are posters on the _________.

A. wall

B. computer

C. tables

3. The tables are ________.

A. long

B. short

C. tall

4. The teacher’s name is _________.

A. Miss Anh

B. Miss Nam

C. Miss Tam

VI. Look at the pictures and write.

That is This is these are Those are This is

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 4

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh

II. Read the words. Write them in the correct boxes.

Subjects: Literature; English; Math; History

Fruits: Apple; Grapes; Mango; Banana;

Places: zoo; hospital; bank; airport

III. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - d; 5 - b

IV. Re-arrange the words.

1 - This is the new computer.

2 - Do you have noodle?

3 - Do you have English on Monday?

4 - What time is it?

5 - He doesn't like balloons.

V. Read and fill in the correct circle.

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - C

VI. Look at the pictures and write.

1 - This is

2 - That is

3 - Those are

4 - These are

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
47 22.906
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm