Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường tiểu học Tiên Hội, Thái Nguyên năm 2017 - 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường tiểu học Tiên Hội, Thái Nguyên năm 2017 - 2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và ôn tập từ vựng, lý thuyết hiệu quả.

TIEN HOI PRIMARY SCHOOL

Full name :…………………………

Class: 4……..

THE ENGLISH FIRST TERM TEST

School year: 2017-2018

Time: 40 minutes

Marks

Listening

Reading

Writing

Speaking

Total

PART I. LISTENING (3pts).

Question 1. Listen and number.

Đề thi học kì lớp 4 môn tiếng Anh

Question 2. Listen and tick √.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh

Question 3. Listen and complete.

A: What is (0) your hobby?

B: (1) ___________.

C: I like playing the (2) ___________.

A: My (3) ___________ is singing.

B: We all like (4) ___________. Let’s go to the music club.

PART II- READING AND WRITING(5pts).

Question 4: Read and complete.

Dear penfriend,

Hi! My name is Mai. I’m nine years old. I’m a pupil at Nguyen Du Primary School.

I’m Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. I don’t like playing chess. This is a photo of me. I really want a penfriend.

Please write to me: mai@english.com.vn.

1. Mai is (0) nine years old.

2. She is a pupil at Nguyen Du (1)______________

3. She likes collecting (2)___________.

4. She doesn’t like playing (3)_______________

5. She wants a (4)_________________.

Question 5: Fill in each gap with a suitable words from the box.

Primary

sing

November

Viet Nam

name

Hi. My (1) name is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3)____________. I study at Le Hong Phong (4)_____________School. I like Music very much. In my free time, I go to Music club. I can (5)______________ but I can’t play the piano.

Question 6: Read and tick Yes or No.

Phong is a pupil at Ban Ngoai Primary School. It is a big school in Ban Ngoai Village. His new classroom is large. There are eighteen desks and thirty-six chairs. There is a board on the wall. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. In his free time, he often goes to the Music Club.

Yes No

1. Phong is a teacher.

2. His school is big.

3. His classroom is small but new.

4. In his free time, he often goes to the Music Club.

5. His favourite subjects are Vietnamese and Maths.

Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the words.

Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 4

Question 8: Look and read. Put a tick ( ) or a cross (x) in the box.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 4

----------

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
6 4.961
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm