Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023 số 2

Nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án, đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 do VnDoc.com đăng tải với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2021

Read and match

1. Where are you from?A. He can play the guitar.
2. What day is it today?B. She made puppet.
3. What can he do?C. I'm from Viet Nam.
4. What's she doing?D. It's Sunday.
5. What did Linda do yesterday?E. She is singing.

Complete the passage

funny, America, classmate, English club

This is my new ........(1)..... His name is Peter . He is from .........(2).......... He can sing many Vietnamese songs. In his leisure time, he goes to..............(3)................ He is ............(4)......... there.

Read and answer the question. 

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. What day is it today?

2. What is Phong doing?

3. What are Nam and Tom doing?

4. What is Mai doing?

5. What is Peter doing?

Put the words in order. 

1. in/ 4B/ Linda /Class/ is/.

------------------------------------------------------------------

2. Quan/ nationality/ What/ is/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. home/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. How/ have/ you/ today/ subjects/ do/ many/ ?

-----------------------------------------------------------------

5. likes/ a /Phong / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Read and choose the correct answer.

1. What is your name? My name __________ Phuong Linh.

A. am

B. is

C. are

2. Where __________ you from? - I am from Thai Binh province.

A. am

B. is

C. are

3. What subjects __________ you have on Tuesday? - I have Maths, Music and P.E.

A. do

B. does

C. are

4. __________ nationality are you? - I am French. I am from Paris.

A. What

B. When

C. Where

5. What do you like __________? - I like playing table tennis very much.

A. do

B. does

C. doing

II. Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2021

Read and match

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - B;

Giải thích

1 - Câu hỏi về Bạn đến từ đâu, nên câu trả lời phải bao gồm danh từ chỉ nơi chốn hay tên Quốc gia.

2 - Câu hỏi về Hôm nay là thứ mấy, nên câu trả lời chắc chắn chia thì Hiện tại đơn

3 - Câu hỏi về ai đó có khả năng làm gì với CAN, nên câu trả lời bao gồm cả động từ khuyết thiếu CAN

4 - Câu hỏi về ai đó đang làm cái gì, nên câu trả lời chắc chắn chia thì Hiện tại tiếp diễn.

5 - Câu hỏi ai đó đã làm gì ngày hôm qua, nên câu trả lời chắc chắn chia thì Quá khứ đơn.

Complete the passage

1 - classmate; 2 - America; 3 - English club; 4 - funny;

Giải thích

1 - sử dụng 1 danh từ vì đứng sau tính từ là 1 danh từ.

2 - S + be + from + N chỉ tên quốc gia: Ai đó đến từ nước nào

3 - S + go + to + place: Ai đó đi đến đâu

4 - S + be + adj: ai đó như thế nào

Read and answer the question.

1 - It is Friday.

2 - He is jumping.

3 - They are skipping.

4 - She is playing badminton.

5 - He is playing basketball.

Hướng dẫn dịch

Hôm nay là thứ sáu. Chúng tôi đang có một thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi đang tập thể dục trong sân chơi của trường. Phong đang nhảy. Linda và Mai đang chơi cầu lông. Nam và Tom đang bỏ qua. Quân và Peter đang chơi bóng rổ. Chúng tôi đang có rất nhiều niềm vui ở đây.

1. Hôm nay là thứ mấy?

2. Phong đang làm gì?

3. Nam và Tom đang làm gì?

4. Mai đang làm gì?

5. Peter đang làm gì?

Put the words in order.

1. in/ 4B/ Linda /Class/ is/.

-----Linda is in class 4B.--------

2. Quan/ nationality/ What/ is/ ?

---What nationality is Quan?-------

3. home/ I /at / yesterday/ was /.

-----I was at home yesterday------

4. How/ have/ you/ today/ subjects/ do/ many/ ?

------How many subjects do you have today?--------

5. likes/ a /Phong / kite/ flying/.

----Phong likes flying a kite.------

Giải thích

Các cấu trúc xuất hiện trong bài tập bao gồm:

1 - S + be + in class: Ai đó đang học lớp mấy.

2 - What nationality + be + S?: câu hỏi về quốc tịch của ai đó.

3 - S+ was/ was + place + yesterday: ai đó đã ở đâu ngày hôm qua

4 - How many subjects + aux. + S + have + today?: ai đó có bao nhiêu môn học ngày hôm nay.

5 - S + like + doing sth: ai đó thích làm cái gì

Read and choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề thi môn tiếng Anh 4 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: 7 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
38 9.450
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm