Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Read and match.

1. What did you do yesterday?A. I was in the library.
2. Where is your school?B. He is reading comic.
3. What subjects do you have today?C. It is on Duy Tan street.
4. Where were you yesterday?D. I visited my grandmother.
5. What is he doing?E. English and PE.

Read and choose the correct answer. 

1. What (is/ are) Lan and Duy doing?

2. Who/ What did you do last night? - I (go/ went) to the cinema with my sister.

3. What do/ does she like doing? - She likes playing the piano.

4. Where's your house? - It is (at/ on) 56 Duy Tan street.

5. He is (read/ reading) story.

Read, choose and write. 

reading / are / girls / boy / football

This is the break time at school. The pupils are doing many activities. Some boys are playing the (1)__________. Some (2)________ are playing hide-and-seek. They (3) _______ very funny. Linda is (4)__________ comic book. A (5)__________ is singing.

Read the text above and answer the question. 

1. What are the boys doing?

2. Are the girls playing football?

3. What is Linda doing?

4. Who is singing?

Put the words in order. 

1. her/ Where/ school/ is/ ?/

2. What/ he/ like/ does/ reading/ ?/

3. yesterday/ school/ I / library/ in/ was/ the/ ./

4. painting/ Are/ girls/ puppets/ the/ ?/

5. on/ I/ Fridays/ Tuesdays/ have/ and/ English/ ./

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - E; 4 - A; 5 - B;

Read and choose the correct answer.

1 - are; 2 - What - went; 3 - does; 4 - at; 5 - reading;

Read, choose and write.

1 - football; 2 - girls; 3 - are; 4 - reading; 5 - boy;

Read the text above and answer the question.

1 - They are playing the football.

2 - No, they aren't.

3 - She is reading comic book.

4 - A boy is singing.

Put the words in order.

1 - Where is her school?

2 - What does he like reading?

3 - I was in the school library yesterday.

4 - Are the girls painting puppets?

5 - I have English on Tuesday and Fridays.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 3.702
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm