Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

LISTENING

PART 1: Listen and number.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART 2: Listen and circle.

1. I like ___________.

a. Play ing football

b. flying a kite

2. We like _________.

a. playing the guitar

b. playing the piano

3. She likes ________.

a. sailing a boat

b. playing with a yo-yo.

4. He likes ___________.

a. flying in a plane

b. flying a kite

PART 3: Listen and match

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART 4: Listen and tick V

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

READING

PART 1: Read and complete these sentences below.

Lan is a student at Nguyen Du Primary School. It’s a small school in Ba Dinh District. She goes to school from Monday to Friday .She has many school subjects such as Vietnamese , Maths , English , Art , Music , IT , PE and Science . She has Maths and Vietnamese every schoolday. Today is Tuesday. She has Vietnamese, Maths, Science and IT. She has Music on Mondays and Fridays and English on Mondays, Tuesdays and Thursdays. She likes Music very much because she likes to sing.

0/ Lan’s school is …….small……… .

1/ Nguyen Du Primary School is in ……………………………….. .

2/ She ………………………………… from Monday to Friday .

3/ She has Science on ………………………… .

4/ Her favourite subject is ……………………….. .

PART 2: Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART 3: Read and tick (V) Yes hoặc No

Nam is nine years old. Nam is a pupil in class 4A at Sunflower Primary School. It is a big school in Sunflower Street. He goes to school from Monday to Friday. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. He likes playing the piano. He goes to the music club on Saturdays and Sundays.

Yes No
1. Nam is a pupil.
2. His school is big.
3. He can sing many Vietnamese songs.
4. On the weekend, he goes to the music club.

WRITING

Part 1: Look at the pictures. Complete the sentences.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

PART 2: Reorder the sentences.

0. children. / morning, / Good

→ Good morning, children.

1. can/ sing. / He/

………………………………………………..…..

2. badminton. / They/ playing/ are

…………………………………………………...

3. Australia ./ He/ from/ is

…………… ……………………………………...

4. April. / is/ My/ on/ second/ the/ birthday/ of/

…………………………………………………...

5.watered/ My/ the/ sister/ yesterday./ flowers

……………………………………………………

ĐÁP ÁN

Read and complete these sentences below

1 - Ba Dinh district

2 - goes to school

3 - Tuesday

4 - Music

Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - X

Read and tick (V) Yes hoặc No

1 - Yes; 2 - Yes; 3 - No; 4 - Yes

Look at the pictures. Complete the sentences.

1 - I have Art, Science and Maths.

2 - They are drawing a mask.

3 - Mai watched TV yesterday.

4 - It’s on Nguyen Hue street.

Reorder the sentences.

1 - He can sing.

2 - They are playing badminton.

3 - He is from Australia.

4 - My birthday is on the second of April.

5 - My sister watered the flowers yesterday.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.642
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm