Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete these words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

1. c _ r _ _ _

2. _ p _ d _ _

3. h _ ndb_g

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

4. _ _uth

5. _ _ _ ic

6. m _ nk_y

Exercise 2: Match

1. What’s your mother’s phone number?

A. I want to make a card

2. When do you have Science?

B. He is tall and thin

3. What does your brother look like?

C. It’s 0356 125 589

4. What is she wearing?

D. She is wearing a pink dress

5. What do you want to do for Teacher’s Day?

E. I have it on Monday and Wednesday

Exercise 3: Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

What do you do in P.E?

_______________________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

What does she look like?

_______________________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

How many legs does it have?

_______________________________

Exercise 4: Look at the picture and write the suitable preposition “on/ between/ in front of”

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

This is Andy’s bedroom. It is small but nice. There is a picture (1) _______ the wall. It is very beautiful. Andy has a lot of toys. A duck is (2) _______ his bed and a green table, but his favorite toy is a teddy bear. It is (3) _____ the bed. There is a colorful ball (4) ______ the bookshelf.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Children/ a cake/ want/ make/ to/ on/ birthday/ mother’s/ their

____________________________________________________

2. some/ Would/ like/ you/ orange juice/ ?

____________________________________________________

3. many/ books/ How/ have/ does/ she/ ?

____________________________________________________

4. His/ sometimes/ draws/ bother/ picture/ a/ time/ his/ in/ free/ ./

____________________________________________________

5. is/ this/ Whose/ scarf/ ?/

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Exercise 1: Look at the pictures and complete these words

1. Circle

2. Spider

3. Handbag

4. Mouth

5. Music

6. Monkey

Exercise 2: Match

1. C

2. E

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Look at the picture and answer the questions

1. I do exercise in P.E

2. She is fat

3. It has four legs

Exercise 4: Look at the picture and write the suitable preposition

This is Andy’s bedroom. It is small but nice. There is a picture (1) ___on____ the wall. It is very beautiful. Andy has a lot of toys. A duck is (2) ___between____ his bed and a green table, but his favorite toy is a teddy bear. It is (3) __on___ the bed. There is a colorful ball (4) ___in front of___ the bookshelf.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Children want to make a cake on their mother’s birthday.

2. Would you like some orange juice?

3. How many books does she have?

4. His brother sometimes draws a picture in his free time

5. Whose scarf is this?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.946
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm