Rằm tháng 7 nên cúng cô hồn vào giờ nào?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cúng cô hồn là việc quan trọng của người Việt từ nhiều đời nay, nhưng thời gian và địa điểm để thực hiện các nghi thức không phải ai cũng biết. Sau đây là thời gian và địa điểm cúng cô hồn hợp lý.
Rằm Tháng Bảy Xem thêm