Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Giới thiệu

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi là mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của người giám hộ trẻ, thông tin của trẻ được nhận làm con nuôi, thông tin của người nhận nuôi trẻ và có sự xác nhận của cơ quan chính quyền xã nơi người giám hộ thường trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi tại đây.

Mẫu đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Nội dung cơ bản của mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là:......................................................................................................

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

Họ và tên Ông
   
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú/tạm trú (1)    

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

   

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): ......................................................................

Người đại diện: .....................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ......................................................................

Số: .......................................................................................................................

Cấp tại: ...................... ngày................ tháng........... năm........

Đồng ý cho trẻ em dưới đây:

Họ và tên: ............................................... Giới tính: ..............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

Nơi sinh: ..............................................................................................................

Dân tộc: ............................ Quốc tịch: ............................... Quê quán: ..................

Nơi thường trú/Tạm trú: .........................................................................................

Làm con nuôi của Ông, Bà (Ông/Bà): ......................................................................

Họ và tên Ông
   
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú/tạm trú (1)    

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

 

 Lý do đồng ý cho trẻ làm con nuôi: .........................................................................

Chúng tôi (Tôi) xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa thuận của mình.

  ........., ngày...tháng....năm.....

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của Cha mẹ đẻ/Người giám hộ hoặc nơi có Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

................................................
................................................
................................................

............, ngày ...... tháng ...... năm .....

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguời làm Giấy thỏa thuận (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình