Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

1 3.605

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là mẫu bản thông báo được các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp gửi tới Tổng cục thuế về việc đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử tại đây.

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân online

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Nội dung cơ bản của mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử như sau:

                                                             Mẫu số: 01/ĐK-TĐT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TỜ KHAI
Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Tổ chức      Cá nhân

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> ...........................

Tên người nộp thuế: .................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Xét các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, chúng tôi nhận thấy có đủ điều kiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng giao dịch thuế điện tử với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Thời gian đề nghị được áp dụng từ: ngày..... tháng...... năm.....

2. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

STT Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số Số sê-ri chứng thư số Thời hạn sử dụng chứng thư số Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng
Từ ngày Đến ngày
           

(Trường hợp người nộp thuế là cá nhân không có chứng thư số thì không bắt buộc khai báo phần này)

3.Thông tin đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT Số tài khoản Tên tài khoản Ngân hàng Số sê-ri chứng thư số Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số
           

4.Địa chỉ thư điện tử:

4.1. Địa chỉ thư điện tử chính thức nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế:

......................................................................................................

4.2. Địa chỉ thư điện tử bổ sung theo mỗi thủ tục hành chính thuế:

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng
      Đăng ký thuế
      Khai thuế
      Nộp thuế
      Hoàn thuế

5. Số điện thoại: .....................................................................................................

II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chúng tôi cam kết nhận các phản hồi, thông báo của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác với các thông tin đăng ký nêu trên./.

  ................., ngày.....tháng.....năm......
                                     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số của người nộp thuế)
Đánh giá bài viết
1 3.605
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm