Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
HỘI
________
Số: 36/2021/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021
THÔNG
Quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội
___________
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh hội;
Căn c Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm hội bắt buộc (sau đây gọi tắt Nghị định số
115/2015/NĐ-CP);
Căn c Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo hiểm hội v bảo hiểm hội tự nguyện (sau đây gọi tắt Nghị định số
134/2015/NĐ-CP);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm hội,
Bộ trưởng B Lao động - Thương binh hội ban hành Thông quy định mức điều chỉnh
tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội.
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Khoản
2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:
a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu
tham gia bảo hiểm hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 tr đi, hưởng bảo hiểm hội một lần hoặc bị
chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến
ngày 31 tháng 12 năm 2022.
b) Người lao động đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động
quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc b chết
thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31
tháng 12 năm 2022.
2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội theo quy định tại Khoản 2 Điều
4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ
cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm hội một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất
một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm hội
1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm hội đối với đối ợng quy định tại Khoản 1 Điều 1
Thông này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng
bảo hiểm hội sau điều
chỉnh của từng năm
=
Tổng tiền lương tháng đóng
bảo hiểm hội của từng
năm
X
Mức điều chỉnh tiền lương
đã đóng bảo hiểm hội
của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm hội của năm tương ứng được thực
hiện theo Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1:
Năm
Trước
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mức
điều
chỉnh
5,10
4,09
3,96
3,68
3,53
3,58
3,59
3,46
3,35
3,11
2,87
2,67
2,47
2,01
Năm
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mức
điều
chỉnh
1,88
1,45
1,33
1,25
1,20
1,19
1,16
1,12
1,08
1,05
1,02
1,00
1,00
2. Đối với người lao động vừa thời gian đóng bảo hiểm hội thuộc đối tượng thực hiện chế
độ tiền ơng do Nhà ớc quy định vừa thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do
người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội đối với người lao động
bắt đầu tham gia bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do Nhà ớc quy định từ ngày 01 tháng 01
năm 2016 trở đi tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền ơng do người sử dụng
lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội
1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1
Thông này được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng bảo
hiểm hội tự nguyện sau
điều chỉnh của từng năm
=
Tổng thu nhập tháng
đóng bảo hiểm hội
của từng năm
X
Mức điều chỉnh thu nhập
tháng đã đóng bảo hiểm
hội của m tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của m tương ứng được
thực hiện theo Bảng 2 ới đây:
Bảng 2:
Năm
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mức điều chỉnh
2,01
1,88
1,72
1,45
1,33
1,25
1,20
1,19
Năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mức điều chỉnh
1,16
1,12
1,08
1,05
1,02
1,00
1,00
2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa thời gian
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội tự nguyện được điều chỉnh
theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm hội bắt buộc được điều chỉnh
theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Điều 2 Thông y. Mức nh quân tiền
lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần
khi nghỉ hưu, bảo hiểm hội một lần trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều
11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2022; các quy định tại Thông
này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng B Lao động
- Thương binh hội quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội
hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông y hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động- Thương
binh và hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ ớng, các Phó Th tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TƯ Đảng các Ban của Đảng;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- T án nhân dân tối cao;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoan
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TƯ;
- Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc ;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra n bản QPPL);
- u: VT, PC, BHXH.

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đánh giá bài viết
1 82
Sắp xếp theo
    Bảo hiểm Xem thêm